sobota, 08 lipiec 2017 12:15

O czym powinny pamiętać „świeżo upieczone” mamy?

Napisał
O czym powinny pamiętać „świeżo upieczone” mamy? fot. sxc.hu

Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć by skorzystać z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego?

Czy pracodawca może odmówić udzielenia zgody? – pyta portal Praca.pl. Przypomnijmy, że kobieta po urodzeniu dziecka ma prawo łącznie do rocznego urlopu, z czego pierwsza „część” trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i jest to urlop macierzyński. Wniosek o urlop macierzyński składamy w terminie 21. dni, od dnia urodzenia dziecka.
Druga część nazywana urlopem rodzicielskim przysługuje w wymiarze 32. tygodni (przy jednym dziecku), jedynie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Od stycznia 2016 r. urlop rodzicielski zastąpił wcześniej funkcjonujące urlopy - dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski.    
Co istotne urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego nie więcej niż w czterech częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Jednak od tej zasady jest wyjątek, bowiem urlop rodzicielski w wymiarze do 16. tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.
Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż osiem tygodni, z wyjątkiem:

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:
a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.
Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, łączny wymiar urlopu obojga rodziców nie może przekraczać maksymalnego wymiaru, tj. 32. tygodni (czyli, jeśli np. oboje rodzice decydują się w tym samym czasie przebywać na urlopie rodzicielskim, jego wymiar dla każdego z rodziców wynosi 16. tygodni).

Urlopu rodzicielskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy lub pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Należy pamiętać, że pracodawca jest związany wnioskiem pracownika, zatem nie może odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego.
W czasie urlopu rodzicielskiego, pracownica lub pracownik będą mogli łączyć opiekę nad dzieckiem, z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Pisemny wniosek w tej sprawie powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem pracy. W takim przypadku wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.

Tutaj możemy spotkać się z odmową pracodawcy. W sytuacji gdy łączenie pracy z urlopem rodzicielskim nie jest  możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca poinformuje pracownika na piśmie.
Rodzice adopcyjni również mają prawo do  urlopów. Przy adopcji macierzyński nazywamy urlopem na prawach macierzyńskiego. Po nim zaś przysługuje  urlop rodzicielski. Urlopy przysługują w sytuacji gdy rodzice adopcyjni przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do siódmego roku życia, a w przypadku, gdy wobec dziecka odroczono obowiązek szkolny – dziecka w wieku do 10. roku życia oraz wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęli na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).
Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100% podstawy wymiaru, jeżeli pracownica zdecyduje się wykorzystać jedynie urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni i taki wniosek złoży do pracodawcy w terminie 21 dni, po urodzeniu dziecka. Jeśli z czasem zmieni zdanie i będzie chciała przedłużyć urlop korzystając z urlopu rodzicielskiego, wtedy za okres urlopu rodzicielskiego otrzyma zasiłek - w wysokości 60% podstawy wymiaru.
Natomiast jeśli pracownica od razu po urodzeniu dziecka zdecyduje się na urlop macierzyński a po nim rodzicielski, przez cały rok urlopu będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru.
Osoby ubezpieczone niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące umowy-zlecenia, osoby z nimi współpracujące) mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego na takich samych zasadach jak pracownicy. Wniosek o wypłatę zasiłku należy w takiej sytuacji złożyć do ZUSu w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę