Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy – to główne cele programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Dział: Aktualności
sobota, 13 styczeń 2018 12:47

60 mln zł na innowacje dla pomorskich firm

Do pomorskich przedsiębiorców trafi kolejne 60 mln zł z ogólnej puli 600 mln zł przeznaczonych na instrumenty zwrotne dla firm.

Dział: Aktualności
niedziela, 22 październik 2017 12:28

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi. Ich łączna kwota wyniesie 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.

Dział: Aktualności

Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowych na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na realizację zadań wdrożeniowych z zakresu instrumentów finansowych m.in. pożyczek, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - poinformował BGK.

Umowa podpisywana przez samorząd województwa mazowieckiego oraz BGK jest już czternastą umową zawartą przez bank na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie będzie przeznaczone na rozwój biznesowych pomysłów poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom środków finansowych w postaci pożyczek i poręczeń.

Łączna kwota środków dla mazowieckich przedsiębiorców wynosi 282,17 mln zł, w tym 225,74 mln zł to wkład UE, zaś wkład własny pośredników finansowych określony został na min. 56,43 mln zł.

- Zwrotny charakter tych środków pozwala nam z jednej strony osiągnąć tzw. lewar, czyli wygenerować zdecydowanie więcej pożyczek i poręczeń niż 225 mln zł, jakie zostały przeznaczone z Regionalnego Programu Operacyjnego, z drugiej strony gwarantuje, iż będą one pracowały w regionie przez długi czas - podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wsparcie funkcjonuje w ramach wdrożenia Działania 3.3 (Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług) i służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwie mazowieckim. 

Pożyczki i poręczenia w ramach programu „Jeremie 2” przeznaczone są na wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań. Skierowane są przede wszystkim w obszary działań, w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć rozwój województwa, czyli w obszarach tematycznych:

-         rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw;

-         wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP;

-         usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Tak zaprogramowany instrument skierowany na wsparcie sektora MŚP, stanowić ma katalizator wzrostu gospodarczego oddziaływującego na całe Mazowsze.

- Dzięki środkom europejskim możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w tzw. „luce finansowej”. Jest to sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadający dobry pomysł na biznes, nie ma możliwości otrzymać kredytu z banku na jego sfinansowanie, ze względu na brak zdolności kredytowej. Taka sytuacja dotyczy, np. absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby założyć własną działalność, jednak nie mają odpowiednich zabezpieczeń, które by pozwalały bankom udzielić kredytu. Dzięki środkom europejskim możliwe będzie m.in. uzyskanie takich zabezpieczeń, czy też preferencyjnych, a więc niżej oprocentowanych kredytów na rozwój już istniejących firm - zauważa dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM.

BGK jako Menadżer Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego. W pierwszej kolejności pośrednicy będą udzielać wsparcia finansowanego za pośrednictwem pożyczek. Planowane jest uruchomienie środków dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku.

 - Bank Gospodarstwa Krajowego wypełniając swoją misję, czyli działając na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, w tym zwłaszcza wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, pomaga Instytucjom Zarządzającym w wykorzystaniu środków Regionalnych Programów Operacyjnych z perspektywy 2014-2020 – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.  - Cieszę się, że w obecnej perspektywie finansowej będziemy znowu współpracować z województwem mazowieckim.  Dzięki  instrumentom zwrotnym, środki wykorzystane w programie JEREMIE 2, będą mogły być użyte do wsparcia potrzeb Regionu również  po 2020 roku – dodaje Cieszyński.

Wdrażając projekt „Jeremie 2” BGK będzie korzystał z doświadczeń  zdobytych przy realizacji  inicjatywy „Jeremie” z poprzedniej perspektywy. Wtedy wspartych zostało 1550 przedsiębiorstw z sektora MŚP, a kwota wsparcie uzyskanego przez MŚP wyniosła 122 mln zł.

Na realizację inicjatywy „Jeremie” finansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 BGK otrzymał 66,44 mln zł.

Województwo Mazowieckie ze środków RPO WM 2014-2020 podpisało już w 2016 r. umowę na realizację trzech projektów w ramach Instrumentów Finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację ww. przedsięwzięcia wynosi 232 mln zł. Instrumenty finansowe, w postaci m.in. pożyczek, będą wdrażane przez EBI w ramach:

-         Działania 4.1. Odnawialne źródła energii – z przeznaczeniem na wsparcie projektów dofinansowujących obszar energii odnawialnej wiatrowej i słonecznej oraz pozostałych rodzajów energii odnawialnej (w tym hydroelektrycznej, geotermalnej i morskiej) wraz z integracją energii odnawialnej (w tym magazynowania, zamiany energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktury wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

-         Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – z przeznaczeniem na wsparcie renowacji istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej oraz projekty demonstracyjne
i środki wsparcia.

-         Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – z przeznaczeniem na wsparcie infrastruktury mieszkalnictwa oraz pozostałej infrastruktury społecznej przyczyniającej się do rozwoju regionalnego i lokalnego.  

Na obecnym etapie trwa procedura wyboru Pośredników Finansowych bezpośrednio kierujących wsparcie do Odbiorców Ostatecznych. Więcej informacji nt. programu Jeremie2 stronie www.rpo.bgk.pl

Dział: Aktualności
czwartek, 01 czerwiec 2017 14:00

Polskie firmy podbijają zagraniczne rynki

Polski eksport, który szacuje się obecnie na ok. 200 mld dol., rośnie w tempie ok. 6 proc. rocznie, a jego dynamika w kolejnych będzie rosła. Rodzime firmy coraz częściej wchodzą na zagraniczne rynki, dlatego rośnie zapotrzebowanie na wsparcie, także finansowe, w ekspansji zagranicznej. Tylko w 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył wartość finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm do poziomu 1,7 mld zł.

Dział: Aktualności

Od początku funkcjonowania rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” udzielonych zostało 2 993 pożyczek na sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, a 82 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

Dział: Aktualności

Podczas misji gospodarczej prezydenta Andrzeja Dudy do Meksyku Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju PAIH oraz KUKE otworzył nowe możliwości ekspansji polskich firm.

Dział: Aktualności
piątek, 07 kwiecień 2017 12:32

Bank wspiera podmioty ekonomii społecznej

Otwarty został program, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Dział: Aktualności

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”.

Dział: Aktualności

Zarządy województw łódzkiego i zachodniopomorskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach.

Dział: Aktualności
Strona 1 z 2

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę