Przejdź do treści

Beneficjent fundacji rodzinnej nie będzie tracił prawa do opodatkowania spółki estońskim CIT

Fot. free-images.com/Pixabay

Oczekująca na wejście w życie ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326) wprowadza do polskiego porządku prawnego nową instytucję fundacji rodzinnej.

Ma ona ułatwić wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych z jednoczesnym pogodzeniem interesów związanych z działalnością gospodarczą, jak i interesami prywatnymi.

Uwzględnienie możliwości opodatkowania tzw. estońskim CIT spółki, której udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem jest fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym zmierzającym do uchwalenia ww. ustawy, wyrażając przy tym nadzieję, że zaprojektowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju firm rodzinnych w Polsce, w tym także mniejszych firm należących do sektora MŚP. Niezależnie od generalnie pozytywnej oceny zaproponowanych w projekcie ustawy regulacji, Rzecznik MŚP konsekwentnie apelował o uwzględnienie we wprowadzanych przepisach możliwości opodatkowania tzw. estońskim CIT spółki, której udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem jest fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej.

Nieuzasadniona bariera dla rozwoju firm rodzinnych korzystających obecnie z estońskiego CIT

Według Rzecznika brak takiej możliwości stanowiłby istotną oraz nieuzasadnioną barierę dla rozwoju firm rodzinnych korzystających obecnie z estońskiego CIT, w związku z czym wnosił on o przyjęcie rozwiązań pozwalających na dalsze korzystanie z dobrodziejstw tego systemu opodatkowania osobom, które zyskają status fundatora lub beneficjenta fundacji rodzinnej.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że nie wyklucza podjęcia działań w przyszłości w zakresie objęciem opodatkowaniem estońskim CIT firm rodzinnych

W toku prac nad ustawą o fundacji rodzinnej podjęto decyzję o nieuwzględnieniu powyższych propozycji, niemniej jednak w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika MŚP Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że nie wyklucza podjęcia działań w tym zakresie w przyszłości. Ministerstwo przedstawiło propozycję wprowadzenia zmian realizujących postulaty Rzecznika MŚP w ramach prowadzonych obecnie w Sejmie RP prac nad projektem nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2992).

Beneficjent fundacji rodzinnej nie będzie automatycznie tracił do opodatkowania spółki estońskim CIT tylko z tego powodu, że został wyznaczony na beneficjenta fundacji rodzinnej

Zgodnie z zaproponowaną przez ministerstwo zmianą, beneficjent fundacji rodzinnej nie będzie automatycznie tracił do opodatkowania spółki estońskim CIT tylko z tego powodu, że został wyznaczony na beneficjenta fundacji rodzinnej. Propozycja Ministerstwa Finansów spotkała się z aprobatą sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Rzecznik MŚP wyraża nadzieję, że zaproponowane rozwiązania zostaną wprowadzone w życie, i tym samym zapewnią polskim firmom rodzinnym możliwość dalszego korzystania z wybranego systemu opodatkowania także w razie podjęcia decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej.
Udostępnij: