Przejdź do treści

Co wzrost płacy minimalnej oznacza dla pracodawców?

Fot. free-images.com

Od 1 lipca 2023 r. płaca minimalna wzrosła o 110 zł i wynosi 3600 zł brutto. Co wzrost płacy minimalnej oznacza dla pracodawców? – zastanawiają się eksperci z Deloitte Polska w Strefie Pracodawcy 21/2023 r.

Dla pracodawców wzrost płacy minimalnej może oznaczać konieczność podwyżki wynagrodzeń, jeśli były one oparte na minimalnym wynagrodzeniu, jak i innych świadczeń obliczanych na jego podstawie.

W konsekwencji wzrosną takie świadczenia jak:

  1. dodatek za pracę w porze nocnej,
  2. wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  3. wysokość odszkodowań dochodzonych przez pracownika (np. w przypadku doznania mobbingu czy naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu).

Należy pamiętać, że minimalne wynagrodzenie dotyczy także współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia). Minimalna stawka godzinowa dla takich umów wzrośnie z 22,80 zł brutto do 23,50 zł brutto. W celu udowodnienia (np. w razie kontroli PIP), że stawka godzinowa nie jest niższa, konieczna jest rejestracja liczby godzin pracy zleceniobiorców.

Płaca minimalna a płaca zasadnicza

Dodatkowo, płaca minimalna nie jest synonimem płacy zasadniczej. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia bierze się pod uwagę również inne przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzeń, np. dodatkowe premie czy dodatki funkcyjne. Nie są uwzględniane jedynie enumeratywnie wskazane elementy wynagrodzeń, tj. nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna lub rentowa, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatki stażowe. Oznacza to, że jeżeli po odliczeniu ww. składników pracownik otrzymuje miesięcznie więcej niż minimalna płaca, to nie jest konieczne podwyższanie mu pensji do poziomu ustawowej płacy zasadniczej.

Płaca minimalna w 2024 r.

W przyszłym roku przewidywane są kolejne, jeszcze wyższe podwyżki płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wyniesie najprawdopodobniej 4242 zł brutto, a od lipca 2024 r. 4300 zł brutto.

Oznaczałoby to, że w stosunku do tego roku płaca minimalna wzrośnie o rekordowe 20%. Wynika to pośrednio z mechanizmu obliczania płacy minimalnej opartego m.in. na wskaźniku cen (czyli potocznie inflacji).
Udostępnij: