Przejdź do treści

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

Fot. free-images.com

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi działania mające wspierać emitentów w wypełnianiu ich obowiązków.

Zarząd GPW przyjął nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, tzw. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, które weszły w życie 1 stycznia br.

Dobre Praktyki nie są regulacjami, a ich stosowanie opiera się na formule comply or explain

– Uzupełnieniem przepisów, którym podlegają spółki notowane na rynku publicznym, a takim rynkiem jest m.in. rynek NewConnect, są zasady Dobrych Praktyk sformułowane w tzw. zbiór zasad ładu korporacyjnego. Dobre Praktyki nie są regulacjami, a ich stosowanie opiera się na formule comply or explain, co oznacza, że każda notowana spółka podlega określonemu zbiorowi zasad Dobrych Praktyk. Stosowanie poszczególnych zasad jest jednak dobrowolne, a konsekwencją niestosowania konkretnej zasady jest obowiązek publicznego udzielenia wyjaśnień w kwestii okoliczności i powodów takiego stanu rzeczy – powiedziała Agnieszka Gontarek, dyr. Działu Emitentów GPW.

– Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. Ład korporacyjny, a tym samym Dobre Praktyki kładą nacisk na to, żeby zarządzanie było efektywne, nadzór skuteczny, a prawa akcjonariuszy i inwestorów były szanowane – dodała.

W nowej wersji dobrych praktyk położono jeszcze większy nacisk na relacje spółki z akcjonariuszami

Po raz pierwszy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect zostały ustanowione w 2009 r. Od 2010 r. ich treść nie podlegała zmianom: – W porównaniu do zasad przyjętych w 2009 roku, w nowych Dobrych Praktykach, oprócz kanonu informacji, jakie spółka powinna udostępniać na swojej stronie internetowej, zawarto szereg zasad nawiązujących do tradycyjnej tematyki corporate governance. Są to zasady funkcjonowania organów spółki, jak na przykład sposób konstruowania zarządu i rady nadzorczej, w tym różnorodność tych organów, niezależność członków rady, dobre praktyki zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń. W nowej wersji dobrych praktyk położono jeszcze większy nacisk na relacje spółki z akcjonariuszami. Po raz pierwszy w zbiorze zasad ładu korporacyjnego adresowanych do rynku NewConnect zwrócono uwagę na tematykę ESG, która będzie dotyczyć też nieco mniejszych podmiotów, niezobowiązanych bezpośrednio do raportowania, chociażby poprzez tzw. łańcuchy dostaw – podkreśliła dyr. Gontarek.

Stosowanie przez spółki notowane na NewConnect zasad Dobrych Praktyk oparte jest – tak jak dotychczas –  o formułę „stosuj lub wyjaśnij”. Wdrażające je spółki powinny kierować się zasadą adekwatności. Chodzi o to, aby przyjmowane rozwiązania odpowiadały wielkości, strukturze organizacyjnej oraz charakterowi prowadzonej działalności, a nie były jednakowe dla wszystkich.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 weszły w życie 1 stycznia 2024 roku

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 przewidują publikację, w sposób analogiczny jak na Głównym Rynku GPW, informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk. Informację o incydentalnych naruszeniach emitenci będą zobowiązani przedstawić w raporcie rocznym.

– Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 weszły w życie 1 stycznia 2024 roku. Termin na opublikowanie przez spółki raportu bieżącego zawierającego informacje o stanie stosowania zasad zawartych w nowym zbiorze upływa natomiast 15 kwietnia br. Aby zapewnić, jak najlepszą interpretację zasad, a tym samym ich najszersze stosowanie przez spółki z rynku NewConnect, w nadchodzących tygodniach zostaną opublikowane komentarze, w których postaramy się wyjaśnić i podpowiedzieć jak najlepiej wdrożyć każdą z zasad.

Już dzisiaj zapraszam także na warsztaty online, które w całości poświęcone będą nowym Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na NewConnect. Niedługo opublikujemy dokładny harmonogram, a przewidywany termin warsztatów to druga połowa marca 2024 roku – podsumowała Agnieszka Gontarek.
Udostępnij: