Przejdź do treści

Dotacje dla przedsiębiorców – przetwórców produktów rolnych

Fot. free-images.com/Pixabay

Dotacje od 100 tys. do 15 mln zł dla MŚP planujących inwestycje infrastrukturalne w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury przewiduje nabór uruchomiony w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jak poinformowała firma doradcza Deloitte Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) ogłosiła nabór wniosków „A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”, w ramach którego o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych będą mogły ubiegać się podmioty z sektora MŚP prowadzące działalność w branży przetwórstwa i produkcji żywności. Nabór zostanie uruchomiony w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej będzie można składać do ARMiR od 17.10.2022 r. do 18.11.2022 r.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży, wprowadzaniem do obrotu lub kontrolą laboratoryjną produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Kluczowe warunki uzyskania wsparcia:

 • posiadanie statusu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie na terenie RP działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania,
 • posiadanie lub pozyskanie przed dniem złożenia wniosku numeru identyfikacyjnego producenta rolnego nadawanego przez ARiMR,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynoszący nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 • projekty nie mogą dotyczyć działalności związanych z produkcją alkoholu oraz wyrobów tytoniowych (PKD: 11.01.Z; 11.04.Z; 11.05.Z; 12.00.Z).

Wysokość i intensywność wsparcia

Minimalna wysokość wsparcia: 100 tys. zł.
Maksymalna wysokość wsparcia: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorców, 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw, 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Intensywność wsparcia: od 30 do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Przy czym poziom wsparcia jest uzależniony od lokalizacji inwestycji oraz typu prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

 1. budowa budynków i budowli, w tym przebudowa lub remont połączony z modernizacją,
 2. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko,
 3. zakup nowych maszyn i urządzeń,
 4. zakup nowych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych / produktów / półproduktów / zwierząt do uboju, w tym także cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 5. zakup i instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 6. zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych.

Kluczowe czynniki sukcesu:

 1. przedsięwzięcie będzie dotyczyć wytwarzania lub wprowadzania do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwa produktów ekologicznych,
 2. stopa bezrobocia w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie przekracza średnią stopę bezrobocia rejestrowego w kraju,
 3. przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu, gdzie występują obszary o niekorzystnych warunkach zagospodarowania – typ górski i podgórski,
 4. efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 5. przedsięwzięcie będzie realizowane przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji.
Udostępnij: