Przejdź do treści

Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł

Fot. CCIFP

1200 firm z udziałem kapitału francuskiego działających w kraju odpowiada za 4% całkowitego zatrudnienia i przychodów podmiotów posiadających 10 i więcej pracowników. Jednocześnie odpowiadają one za około 5% łącznych nakładów inwestycyjnych i wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Wartość wymiany handlowej między Francją, a Polską osiągnęła w 2023 r. poziom 35 mld euro, z nadwyżką handlową Polski w wysokości aż 8,4 mld euro.

Od ponad 3. dekad firmy francuskie aktywnie uczestniczą w polskim życiu gospodarczym

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z Instytutem Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia Izby wydała raport „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”, który stanowi obszerną analizę relacji biznesowych między Polską a Francją. Od ponad trzech dekad firmy francuskie aktywnie uczestniczą w polskim życiu gospodarczym, odgrywając istotną rolę w transformacji krajowej gospodarki. Ich obecność jest zauważalna w innowacyjnych, jak i kluczowych dla infrastruktury i efektywności gospodarczej sektorach.

– Skala połączeń i więzi gospodarczych, które przez te wszystkie lata zostały wypracowane między francuskim i polskim biznesem, potwierdza długofalowy charakter prowadzonych inwestycji. Ta silna współpraca nie tylko umacnia stabilność i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski, ale również stymuluje innowacje, tworząc dogodne warunki dla wzrostu nowych gałęzi przemysłu i sektorów usług. Strategiczne partnerstwo polsko-francuskie może stać się nową siłą napędową całej europejskiej gospodarki oraz istotnym filarem stabilności i rozwoju w regionie – mówi Tareck Ouaibi, prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Francuskie inwestycje w Polsce

Skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z kapitałem francuskim osiągnęły na koniec 2022 r. rekordowy poziom około 108 mld zł, po wzroście na przestrzeni 5 lat o około 1/3. W rankingu największych inwestorów zagranicznych wg kraju siedziby podmiotu dominującego udział Francji przekroczył 9 proc., co uplasowało ją na pozycji wicelidera za Niemcami, a bezpośrednio przed Holandią i USA. Polska jest kluczowym partnerem gospodarczym Francji w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie w naszym kraju firmy francuskie ulokowały blisko połowę wszystkich inwestycji w regionie.

Największym obszarem, w którym koncentrują się inwestycje znad Sekwany jest przetwórstwo przemysłowe (27%), po nim informacja i komunikacja, transport i logistyka (24%), dalej handel (18%), usługi profesjonalne (10%), finanse i bankowość (10%), obsługa rynku nieruchomości (8%) i budownictwo (3%).

Obszarem największej aktywności francuskich firm w Polsce (blisko 70% udział w 2022 r.) jest sekcja informacji i komunikacji

W wielu sektorach francuskie firmy odgrywają szczególnie ważną rolę na tle innych zagranicznych inwestorów. Obszarem ich największej aktywności (blisko 70% udział w 2022 roku) jest sekcja informacji i komunikacji, obejmująca branżę telekomunikacyjną, mediową oraz IT. Wiodącą rolę odgrywają one także w sektorze usług biznesowych dla firm, szczególnie w obszarze administracji i działalności wspierającej, gdzie reprezentują około 1/3 całkowitego kapitału zagranicznego firm działających w Polsce oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (3. miejsce wśród inwestorów zagranicznych).

Ważnym aspektem działalności firm francuskich w Polsce z punktu widzenia wzrostu innowacyjności gospodarki jest fakt, iż często działają one w branżach wiedzochłonnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem zaawansowania technologicznego, takich jak: produkcja farmaceutyczna i chemiczna, sprzętu transportowego, urządzeń elektrycznych czy elektronicznych. Są one również silnie obecne w wiedzochłonnych usługach – zwłaszcza w sektorze informacji i komunikacji, ale też np. reklamy i marketingu.

Wkład w rozwój polskiej gospodarki

Dziś w Polsce działa około 1200 firm z udziałem kapitału francuskiego. W krajowym sektorze przedsiębiorstw stanowią około 4% całkowitego zatrudnienia i przychodów podmiotów zatrudniających 10 i więcej osób. Jednocześnie odpowiadają one za około 5% łącznych nakładów inwestycyjnych i wartości dodanej generowanej przez małe, średnie i duże firmy działające w Polsce.

Spółki zależne od kapitału francuskiego nie są najliczniejszą grupą firm zagranicznych w naszym kraju, ale zaliczają się do podmiotów o największej przeciętnej skali działalności. Średnie zatrudnienie wynosi blisko 500 osób, wobec niecałych 300 pracowników wśród ogółu firm zagranicznych w Polsce. W sumie firmy francuskie stworzyły 227 000 bezpośrednich miejsc pracy i co najmniej drugie tyle pośrednich, u swoich dostawców i partnerów.

Blisko 2/3 firm francuskich stale współpracuje w Polsce z ponad 100 lokalnymi firmami

Pod względem skali działalności, efektywności biznesowej oraz aktywności inwestycyjnej firmy francuskie pozytywnie wyróżniają się nie tylko na tle średniej, ale też podmiotów kontrolowanych przez kapitał z krajów ze ścisłej czołówki inwestorów obecnych w Polsce (Niemcy, USA, Wielka Brytania, Holandia). Cechują je najwyższe w tej grupie przeciętne przychody, zatrudnienie oraz relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów.

– Duża skala działalności wielu firm z kapitałem francuskim sprawia, iż otaczają się one szczególnie szerokim gronem lokalnych dostawców. Blisko 2/3 firm francuskich stale współpracuje w Polsce z ponad 100 lokalnymi firmami, a co piąta spółka szacowała łączną liczbę polskich partnerów na ponad 1000 podmiotów. Ponadto firmy te włączane są w globalne łańcuchy dostaw, dzięki czemu mogą rozwijać się we Francji, ale też w innych oddziałach francuskich koncernów na całym świecie. – mówi Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyr. Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Francuskie firmy w Polsce stawiają na inwestycje i innowacje

W badaniu przeprowadzonym przez CCIFP aż 48% firm zwiększyło w roku 2023 nakłady na inwestycje. W ostatnich trzech latach najwięcej firm inwestowało w takie obszary jak: cyfryzacja (45%), ochrona środowiska (33%), automatyzacja produkcji (27%), rozbudowa zakładu produkcyjnego (21%) oraz działalność badawczo rozwojowa (18%). Ten ostatni obszar jest zresztą niezwykle istotny dla firm francuskich, z których aż 41% prowadzi w Polsce działania w obszarze R&D, a co piąta firma przeznacza na nie ponad 2% swoich rocznych przychodów. Ponadto 4 na 5 badanych firm wdrożyło w ostatnich trzech latach nowy produkt lub usługę, a 43% innowacyjnych rozwiązań firm francuskich wdrożonych w Polsce zostało powielonych w innych oddziałach grupy na świecie.

Rekordowa wymiana handlowa wsparciem dla polskiej obecności nad Sekwaną

Wartość wymiany handlowej między Francją a Polską osiągnęła w 2023 r. imponujący poziom 35 mld euro, z nadwyżką handlową Polski w wysokości 8,4 mld euro. Polski eksport do Francji dynamicznie rośnie, notując rekordowy poziom 21,5 mld euro w 2023 r., co stanowi ponad 7-krotny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat. Dzięki tej dynamice Francja jest dziś trzecim najważniejszym rynkiem dla polskiego eksportu.

W ostatnich latach widać też intensyfikację działalności polskich firm na francuskim rynku. Skumulowana wartość akcji i innych form udziałów kapitałowych w podmiotach francuskich będących w posiadaniu polskich spółek wzrosła pomiędzy 2017 a 2022 rokiem o około 80%, a łączny stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich we Francji wyniósł w 2022 r. ponad 4 mld zł. Plasowało to Francję na 11. miejscu wśród najważniejszych destynacji polskich inwestycji za granicą.

Dotychczasowa, bogata historia współpracy może stać się fundamentem dla strategicznych sektorów obu krajów

– Brexit oraz wojna w Ukrainie spowodowały, że jak nigdy dotąd przyszłość UE zależy od wzmocnienia relacji politycznych i gospodarczych pomiędzy państwami scalającymi dziś Europę, wśród których szczególną rolę pełnią Francja i Polska. Dotychczasowa, bogata historia współpracy może stać się fundamentem dla strategicznych sektorów obu krajów, takich jak przemysł, energetyka, cyfryzacja i obronność – ważnych szczególnie w kontekście wyzwań związanych z zieloną transformacją Polski, jej bezpieczeństwem i rozbudową infrastruktury – mówi dr Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK, współautor raportu.

Raport „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w rozwój krajowej gospodarki” jest dostępny do pobrania na stronie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej: www.ccifp.pl.
Udostępnij: