Przejdź do treści

Grupa doradztwa biznesowego Global Gateway

Fot. KIG

Komisja Europejska uruchomiła nabór do Grupy doradztwa biznesowego Global Gateway.

Jest to europejska strategia mająca na celu wspieranie inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań na całym świecie.

W pełni zgodna z Agendą ONZ 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także z Porozumieniem Paryskim

Strategia jest w pełni zgodna z Agendą ONZ 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także z Porozumieniem Paryskim – poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza.

Cel: zmobilizowanie inwestycji o wartości do 300 mld euro

Global Gateway ma na celu zmobilizowanie inwestycji o wartości do 300 mld euro. Dzięki podejściu „Team Europe” Global Gateway połączy UE, jej państwa członkowskie oraz ich instytucje finansowe i rozwojowe w celu zmobilizowania sektora prywatnego do pozyskania inwestycji w celu wywarcia wpływu na transformację.

W skład wejdzie kadra kierownicza wyższego szczebla europejskich firm i stowarzyszeń przedsiębiorców

Grupa Global Gateway ma składać się z dyrektorów generalnych lub kadry kierowniczej wyższego szczebla europejskich przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców. Jej celem będzie wymiana poglądów z przewodniczącą Komisji i odpowiednimi członkami kolegium na temat wdrożenia strategii Global Gateway. Będzie też wspierać Komisję Europejską we wzmacnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym.

Wkład sektora prywatnego musi być w pełni uwzględniany we wdrażaniu strategii Global Gateway

Grupa doradztwa biznesowego ma zapewnić, aby wkład sektora prywatnego był w pełni uwzględniany we wdrażaniu strategii Global Gateway. Celem jest zwiększenie wpływu inwestycji w ramach strategii, które obejmują sektory cyfrowy, energetyczny i transportowy, a także wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie.

Członkami firmy z UE, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe oraz istniejące sieci biznesowe

W skład grupy wejdą organizacje sektora prywatnego UE posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią oraz zainteresowane zaangażowaniem w projekty GG. Członkami grupy będą różne przedsiębiorstwa z UE, od małych po duże, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe oraz istniejące sieci biznesowe.

Grupa będzie się składać z maksymalnie 60 członków i maksymalnie 10 obserwatorów.

Członkowie grupy są mianowani przez dyrektorów generalnych Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych (DG INTPA) i Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR), po konsultacji z powiązanymi służbami Komisji, spośród wnioskodawców posiadających kompetencje w określonych w naborze obszarach.

Zgłoszenia należy składać do 20 kwietnia 2023 r.

Członkowie będą mianowani na trzy lata i muszą mieć siedzibę w Unii Europejskiej. Pierwsze regularne posiedzenie grupy doradztwa biznesowego odbędzie się w drugiej połowie 2023 r.
Zgłoszenia należy składać do 20 kwietnia 2023 r., godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego, na następujący adres poczty elektronicznej: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Zaproszenie Komisji Europejskiej do składania wniosków, zakres zadań i inne informacje można znaleźć tutaj 

Global Gateway koncentruje się na obszarach infrastruktury, które zapewniają rozwiązania dla różnych wyzwań w obecnym kontekście geopolitycznym. Skupia się wokół pięciu czynników:
  • Digital: Za pośrednictwem portalu Global Gateway, UE wzmacnia połączenia między Europą a światem i pomaga krajom partnerskim zaradzić przepaści cyfrowej i zintegrować światowy ekosystem cyfrowy.
  • Klimat i energia: Global Gateway będzie wspierać inwestycje w łagodzeniu zmian klimatu, wspieraniu czystej energii.
  • Transport: Global Gateway promuje ogólnoświatowe inwestycje infrastrukturalne, które tworzą zrównoważone, inteligentne, odporne, integracyjne i bezpieczne sieci we wszystkich rodzajach transportu.
  • Zdrowie: Global Gateway wzmacnia możliwości opieki zdrowotnej na całym świecie, pomagając przezwyciężyć choroby, takie jak COVID-19, malaria, żółta febra, gruźlica czy HIV/AIDS.
  • Edukacja i badania: Global Gateway inwestuje w wysokiej jakości edukację, zwracając uwagę na włączenie grup szczególnie wrażliwych i współpracuje z krajami partnerskimi w celu zacieśnienia współpracy w zakresie badań i innowacji.
Udostępnij: