Przejdź do treści

II Kongres ESG – sesja inauguracyjna „Kobieca moc w męskim świecie”

Sesja inauguracyjna II Kongresu ESG; fot. Instytut ESG

Pochylenie się w strategiach ESG nad komponentem „S”, tj. Społeczeństwem, może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Konieczne dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i gospodarczym

Istnieje potrzeba wzmocnienia gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Konieczne jest dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i w życiu gospodarczym, należy też walczyć ze wszystkimi czynnikami, w szczególności stereotypami, które zniechęcają kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych – to główne wnioski, płynące z sesji inauguracyjnej II Kongresu ESG, który odbył się 25 styczna br. w Warszawie.

Premier: Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie

Wydarzenie otworzyło odczytanie listu premiera Mateusza Morawieckiego, który objął II Kongres ESG patronatem honorowym. „Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie. Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować.

Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki” – napisał m.in. premier.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, wprowadził uczestników Kongresu do sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie”.

Wiącek: polskie państwo i społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, jak traktować ludzi, szukających schronienia przed wojną

RPO zaznaczył m.in. w kontekście wojny w Ukrainie, że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia przed wojną. Zauważył jednak, że działania pomocowe były i są spontaniczne, dyktowane doraźnymi potrzebami, ale w dłuższej perspektywie potrzebne są i będą działania systemowe.

3 istotne kwestie komponentu „S”, czyli aspektu społecznego w ESG

W odniesieniu do komponentu „S” czyli aspektu społecznego w ESG, RPO zwrócił uwagę na trzy istotne kwestie: nasilające się przejawy dyskryminacji pracowników ze względu na wiek (utrudnianie pracownikom z długim stażem kontynuacji kariery zawodowej, a młodym – nabywania od nich umiejętności), wysoce niezadawalający poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz rolę kobiet na rynku pracy.

Szklane sufity, segregacja pozioma na rynku pracy, niższe płace, ubóstwo emerytalne kobiet

– Nieustająco trzeba mówić o szklanych sufitach, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach czy ubóstwie emerytalnym kobiet, a wszystkie te problemy w dzisiejszych trudnych czasach ulegają zaostrzeniu. Dlatego wyrównywanie szans i eliminacja wszelkich dyskryminujących kobiety praktyk uważam za wielką potrzebę chwili, w jakiej żyjemy. Walczymy o to od lat, ale dzisiaj mamy wyjątkową szansę, a nawet obowiązek uczynić w tej sprawie znaczący, realny krok – powiedział Wiącek.

„Kobieca moc w męskim świecie”

W sesji inaugurującej wydarzenie, „Kobieca moc w męskim świecie”, wzięły udział: Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Miroslava Keryk – prezeska Fundacji Nasz Wybór, Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dyskusję prowadziła Dominika Sikora, wiceredaktorka naczelna Dziennika Gazety Prawnej.

Socha: ważne powinno być szersze spojrzenie na komponent „S” – Społeczeństwo

– Stoimy przed globalnym wyzwaniem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez odpowiednie standardy zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG). Myśląc strategicznie, z perspektywy pracodawcy, ważne powinno być szersze spojrzenie na komponent „S” – Społeczeństwo, czyli kulturę organizacyjną, czy sposób zarządzania pracownikami. Pochylenie się nad tym aspektem może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jak wynika z badań „Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na “S” w ESG”, które przeprowadziliśmy we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, stosowanie dobrych praktyk prorodzinnych wpływa korzystnie nie tylko na pracowników. Aż 79 proc. ankietowanych pracodawców, którzy wdrożyli w swoich przedsiębiorstwach rozwiązania wspierające osiąganie balansu między życiem zawodowym i prywatnym, zauważyło zwiększenie lojalności swoich pracowników oraz zmniejszenie ich rotacji. 69 proc. z nich obserwuje większe zaangażowanie w pracę u swoich podwładnych, a 33 proc. wyższą przeciętną produktywność na godzinę pracy – powiedziała wiceminister Barbara Socha.

Pawlak: kobiety powinny mieć te same prawa i przywileje, co mężczyźni

Zdaniem prezeski Magdaleny Pawlak, kobiety przede wszystkim powinny wymagać od świata szacunku dla siebie i mieć te same prawa i przywileje, co mężczyźni. Jednak, by tak się stało najpierw muszą same w siebie uwierzyć. – Zaakceptować swoją kobiecość, rozpoznać swoje mocne strony, zobaczyć swoją wyjątkowość a z cech, które je różnią od mężczyzn, uczynić swoją siłę. Ważne jest także, abyśmy my, kobiety, zrozumiały również wyjątkowość i inność mężczyzn. Trzeba pozwolić kobietom, żeby były kobiece, a mężczyznom, żeby byli męscy – zaznaczyła Pawlak.

Po zakończeniu wojny otworzy się nowa przestrzeń dla naszego pomagania Ukrainie

Według niej, po zakończeniu wojny w Ukrainie, „otworzy się wówczas nowa przestrzeń dla naszego pomagania Ukrainie – pomoc psychologiczna. Sądzę, że z jednej strony trzeba będzie przygotować ukraińskie kobiety na tę trudną sytuację a z drugiej, od razu zabezpieczyć wszelkie możliwości konkretnej pomocy. Przed nami więc jeszcze wiele okazji do wzajemnego zrozumienia, empatii, przyjaznych gestów i dobrych owoców kobiecej solidarności” – podkreśliła.

Jest duży problem z uznaniem kwalifikacji, z nostryfikacją ukraińskich dyplomów

Na dużą chęć integracji z polskim społeczeństwem uchodźczyń z Ukrainy, ale również przeszkody systemowe sprawiające im problem, zwróciła uwagę Miroslava Keryk, prezeska Fundacji Nasz Wybór. – Większość znalazła tutaj zatrudnienie, większość stara się znaleźć kursy języka polskiego. Ale te kobiety znalazły często zatrudnienie poniżej kwalifikacji. Jest duży problem z uznaniem kwalifikacji, z nostryfikacją dyplomów, dostępem do rynku pracy w wielu zawodach, które potrzebują dodatkowych zezwoleń. To duże wyzwanie, aby móc w Polsce wykorzystać ich potencjał i pomóc im znaleźć w Polsce lepiej płatną pracę, zgodną z ich wykształceniem – powiedziała Keryk.

Ukrainki w Polsce dostają duże wsparcie, ale nie czują jeszcze, że tu jest ich miejsce

Według Weroniki Oleny Marczuk, prezeski Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Ukrainki w Polsce dostają duże wsparcie, ale nie czują jeszcze, że tu jest ich miejsce, nie czują więzi z nowym dla nich zupełnie krajem, co jest oczywiste. – Wsparcie jest na tyle, na ile można pozwolić w społeczeństwie. Ukrainki nie są jeszcze dopuszczane, z różnych powodów, do tych procesów, które nazywamy już pełną integracją. Nawet nie ma takiej możliwości – po pierwsze język, po drugie ich własna chęć, a po trzecie ten tzw. ukraiński szklany sufit, bo nie na wszystko się pozwoli „obcym” ludziom. Uświadamianie tego powoduje, że wtedy zadajemy pytanie: a co z tym zrobić? – zaznaczyła Weronika Olena Marczuk.

Główne rekomendacje na rzecz wdrożenia ESG – sesja inauguracyjna:

  • Istnieje potrzeba wzmocnienia gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę.
  • Konieczne jest dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i w życiu gospodarczym.
  • Należy walczyć ze wszystkimi czynnikami, w szczególności ze stereotypami, które zniechęcają kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych.
  • Konieczne jest szanowanie przez pracodawców preferencji samych kobiet, dawanie im wyboru oraz wspieranie ich w wyborze, czy pracować na cały etat, czy na część etatu – na różnych etapach ich życia.
  • Niezbędne jest stworzenie polityki integracyjnej na poziomie lokalnym i centralnym oraz włączanie w prace nad nią migrantów, rozpoczęcie dyskusji o prawach wyborczych dla cudzoziemców, mieszkających już jakiś czas w Polsce.

Organizatorzy Kongresu: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG

Celem II edycji Kongresu ESG było poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Organizatorami Kongresu były: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG.

Siedem paneli

Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą. W ramach wydarzenia odbyło się siedem paneli, podczas których eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci rozmawiali o kluczowych wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG, wdrażaniem i zmianami związanymi ze zrównoważoną ewolucją.

„Medialność ESG. Raport 2020-2022”

Podczas wydarzenia został zaprezentowany raport przygotowany przez PSMM Monitoring & More „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, która pokazuje popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat.

Cały raport dostępny jest pod linkiem:  https://psmm.pl/wp-content/uploads/2023/01/medialnos-esg-raport-2020-2022.pdf

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”

Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith

Partnerami wspierającymi są: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, Polfrost Internationale Spedition i firma Tarczyński

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy, Agencja Informacyjna, Akademia Zarządzania i Rozwoju, Teraz Środowisko

Udostępnij: