Przejdź do treści

Instytut ESG: Musimy rozwijać szkolnictwo zawodowe. Branżowe centra umiejętności mogą w tym pomóc.

Fot. free-images.com

Obchodzimy Europejski Rok Umiejętności. Celem tej inicjatywy jest rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w Unii Europejskiej oraz promowanie podnoszenia kwalifikacji. Według indeksu gospodarki cyfrowej  4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach – od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę – występowały niedobory pracowników.

– Sytuacja jest poważna – 77 proc. unijnych firm ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności. W Polsce problemy braków specjalistów mają rozwiązać Branżowe Centra Umiejętności – to zupełnie nowy projekt w polskim systemie edukacji. Na terenie całego kraju powstaną rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w wielu kluczowych dla gospodarki branżach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni. Docelowo w Polsce powstanie 120 tego typu placówek – podkreślił Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakłada m.in. utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego. BCU to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, szkolenia oraz egzaminowania łączące szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym energetykę odnawialną, elektronikę czy przemył lotniczy. Łącznie na utworzenie Centrów przeznaczono kwotę ponad 1,4 mld złotych.

Na przełomie sierpnia i września zostaną podpisane umowy z Wnioskodawcami na realizację działań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkich Zespołów Koordynacji (WZK), które w regionach będą wspierać politykę edukacyjną, koordynować doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych oraz promować kształcenie zawodowe i idee uczenia się przez całe życie. To kolejny etap działań w trwającym od 2019 roku procesie reformy edukacji branżowej.

Wojewódzkie Zespoły Koordynacji połączą wszystkie podmioty związane z kształceniem branżowym, a także instytucje rynku pracy, wojewódzkie urzędy pracy oraz podmioty gospodarcze tak, aby wspólnie wypracowywać strategię rozwoju szkolnictwa branżowego; oraz kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych a także doradztwa zawodowego zarówno dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – powiedziała Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej i kształcenia zawodowego.

W skład WZK będą wchodzili m.in. przedstawiciele organów wykonawczych samorządów województw: urzędów marszałkowskich, wojewódzkich urzędów pracy, placówek doskonalenia nauczycieli lub spółek samorządowych oraz innych instytucji   zaangażowanych w działania w ramach 5 filarów: oświaty, rynku pracy i gospodarki, zarządzania strategicznego, funduszy europejskich i dialogu społecznego.

Pięć województw: dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, opolskie i podlaskie będzie realizowało projekty w partnerstwie m.in. z uczelniami.

Przykładowe działania będą obejmowały w szczególności przygotowanie analiz, badań, raportów przez Wojewódzkie Zespoły Koordynacji w zakresie: percepcji kształcenia zawodowego, systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach, doradztwa metodycznego w szkołach/placówkach, usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w rozwój edukacji i kształcenia zawodowego.

Udostępnij: