poniedziałek, 30 kwiecień 2018 20:48

Potrzebny jest rozsądny plan finansowania systemu ochrony zdrowia

Napisał
Sesja otwierająca II Kongres Zdrowia Pracodawców RP Sesja otwierająca II Kongres Zdrowia Pracodawców RP fot. Pracodawcy RP

Wzrost wydatków na system ochrony zdrowia to dobry krok w stronę poprawy leczenia Polaków, jednak należy większy nacisk położyć na cele zdrowotne jakie mają w ramach planowanego budżetu zostać osiągnięte. Potrzebne jest rozsądne wydatkowanie finansów i przejście od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. Tylko w takim sposób jesteśmy w stanie podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych w Polsce.

Bez zdrowego społeczeństwa, nasza gospodarka nie będzie w stanie się rozwijać - takie wnioski płyną z zakończonego II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Polski system ochrony zdrowia trapi wiele problemów, które od lat nie są rozwiązywane. Ich kumulacja powoduje, że jakość świadczonych usług jest coraz niższa, a zaufanie pacjenta do lekarza, które jest wynikiem niewydolności systemu, jest od lat najniższe wśród krajów OECD. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że dojrzałe społeczeństwa wydają wysoki odsetek PKB na ochronę zdrowia, co skutkuje poprawą jakości - jednak bardzo ważny jest również sposób finansowania ochrony zdrowia.

- Zadaniem Państwa jest zapewnienie, aby system ochrony zdrowia był sprawny i efektywny - pieniędzy na ochronę zdrowia trzeba wydawać więcej, ale w sposób racjonalny i efektywny. Wydatki na ochronę zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. Wiele problemów polskiego systemu ochrony zdrowia można skutecznie rozwiązać przez lepsze wykorzystanie potencjału współpracy sektora publicznego i prywatnego. Jednostki prywatne potrzebują konstruktywnego dialogu i formalnej strategii – aby przejrzyście sformułować wspólne cele, ustalić efektywny podział ról oraz mieć punkt odniesienia dla działań ustawodawczych i regulacyjnych.

- Wspólnie odpowiadamy za dobro pacjenta i zdrowie populacji – od profilaktyki, poprzez leczenie, po rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Nie stać nas na marnotrawstwo – musimy konstruktywnie wykorzystać wypracowany dorobek i posiadane zasoby sektora publicznego i prywatnego – dodaje Andrzej Mądrala. Ważnym elementem dyskusji o racjonalnym wydatkowaniu funduszy na system ochrony zdrowia jest całościowe spojrzenie na wydatki związane z chorobą. Składa się na nie m.in. absencja w miejscu pracy, koszty leczenia, renty. Koszty pośrednie wymagają interdyscyplinarnego podejścia i zaangażowania różnych podmiotów, takich jak ZUS, KRUS i NFZ.

- Im szybciej zaczniemy je uwzględniać podczas podejmowania kluczowych decyzji w obszarze zdrowia, tym szybciej dostrzeżemy oszczędności w budżecie państwa - uważa Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska. Poprawa jakości leczenia to także zwiększenie dostępu do najskuteczniejszych terapii. Nowoczesna farmakoterapia przynosi korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla budżetu. Generuje bowiem długoterminowe oszczędności w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, ponieważ umożliwia szybszy powrót pracownika do zdrowia, a co za tym idzie, do funkcjonowania w społeczeństwie, a także do pracy. Wydatki na leki powinny być uwzględnione przy alokacji rosnącego budżetu na ochronę zdrowia. Istotne jest również zapewnienie jak najwyższej jakości leczenia szpitalnego.

- Walka o podnoszenie jakości to ogromna szansa i bezwzględny obowiązek każdej jednostki systemu ochrony zdrowia. Trzeba podkreślić, że jakość to poprawa bezpieczeństwa pacjenta, wzrost efektywności i skuteczności leczenia, skrócenie niezbędnych hospitalizacji i ograniczenie dodatkowych procedur. To także szansa na  uwolnienie ogromnych środków finansowych, które można przeznaczyć na nowy sprzęt, zwiększenie dostępności świadczeń, a także podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. - mówi Rafał Holanowski, prezes Supra Brokers.

Kolejnym z postulatów jest przekształcenie systemu ochrony zdrowia tak, aby system finansowania ochrony zdrowia przechodził od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. Dodatkowo, poprawa jakości leczenia jest uzależniona również od postępu cyfryzacji i odciążenia pracowników służby zdrowia od prac administracyjnych tak, aby całą swoją energię mogli skierować na leczenie chorych. Ważny jest tutaj dalszy rozwój Rządowej Strategii e-Zdrowia dla Polski na lata 2018-2020 i rozwój telemedycyny. Aby utrzymać społeczeństwo w jak najlepszym zdrowiu bardzo istotne jest również wprowadzenie skutecznej profilaktyki, diagnostyki, a także rehabilitacji, która umożliwiłaby jak najszybszy powrót pracownika do pracy. Ogromną rolę w kwestii profilaktyki i diagnostyki mogą odegrać sami pracodawcy, a także lekarze medycyny pracy, którzy zamiast orzekać czy pracownik jest zdolny do pracy, mogliby na bieżąco monitorować pracowników, również pod kątem chorób cywilizacyjnych, które niezdiagnozowane i nieleczone bardzo często wykluczają chorych z pracy.

Wszystkie postulaty II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP zostały przekazane ministrowi zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu, a także innym ministrom, których zadaniem jest poprawa jakości życia w Polsce oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki, tj. ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, ministerstwa finansów, ministerstwa sportu i turystyki, ministerstwa inwestycji i rozwoju, ministerstwa technologii i przedsiębiorczości. Pracodawcy RP wyrażają nadzieję na stworzenie międzyresortowej dyskusji mającej na celu poprawę jakości leczenia Polaków.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę