piątek, 30 listopad 2018 12:39

PPK nie pojawi się tam gdzie istnieją PPE spełniające odpowiednie kryteria

Napisał
PPK nie pojawi się tam gdzie istnieją PPE spełniające odpowiednie kryteria fot. freeimages.com

Z powodu licznych pytań od struktur NSZZ Solidarność nt. stosowania nowej ustawy o PPK w firmach, gdzie wprowadzono PPE, portal związku opublikował wyjaśnienie eksperckie.

Otóż zgodnie z art. 133  ust. 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o PPE do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym. Termin o którym mowa powyżej uzależniony jest od wielkości podmiotu zatrudniającego i wynosi w:

  • firmach, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.-1 lipca 2019 r.;
  • firmach, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.-1 stycznia 2020 r.;
  • firmach, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.-1 lipca 2020 r.;
  • pozostałych podmiotach zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

- Mówiąc najprościej, jeżeli u dużych  pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników w dniu wejścia w życie ustawy (1 lipca 2019 r.) będzie działał PPE który spełnia wskazane cechy (obejmuje co najmniej 25% załogi oraz składka wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia) nie ma możliwości tworzenia pracowniczych planów kapitałowych – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

Należy jednak również pamiętać o treści art. 13 ust. 2  ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wskazuje on, że podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z 2004 r. o PPE.

– Oznacza to, że także po wejściu w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych można wynegocjować PPE i  fakt ten wpłynie na wysokość składki – podkreśla ekspertka.

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę