Przejdź do treści

NCBR ogłasza Ścieżkę SMART na rzecz dostępności

Fot. NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w drugim już konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, adresowanym do dużych przedsiębiorstw.

445 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to inwestycja w rozwiązania, które w sposób istotny przyczynią się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w różnych wymiarach codziennego życia. Projekty, w których obowiązkowa jest część badawczo-rozwojowa, można zgłaszać od 27 czerwca do 24 października br.

To właśnie w obszarze dostępności w Polsce i w całej UE pilnie potrzeba oryginalnych pomysłów

Konkurs „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wśród innych naborów „Ścieżki SMART” wyróżnia wskazany temat. W niczym jednak nie umniejsza to inicjatywy zainteresowanych przedsiębiorców. Przeciwnie. To właśnie w obszarze dostępności w Polsce i w całej Unii Europejskiej pilnie potrzeba oryginalnych pomysłów, które poprzez badania i rozwój przybiorą postać nowatorskich rozwiązań i w istotny sposób przyczynią się do jej wzmocnienia.

– Już w połowie przyszłego roku wejdzie w życie Europejski Akt o Dostępności. Jest to regulacja, która nakłada wymogi dostępności na szereg podstawowych produktów i usług oferowanych przez biznes. Uwrażliwia m.in. na to, że powinny być one tak projektowane, aby mogli z nich korzystać bez przeszkód możliwie wszyscy, niezależnie od sprawności czy szczególnych potrzeb użytkowników – zauważa prof. Jerzy Małachowski, p.o. dyr. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” stawiamy na rozwiązania, dzięki którym runą bariery ograniczające codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami

– Jestem przekonany, że to właściwy kierunek, a zarazem wyzwanie dla innowatorów. W konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” stawiamy na rozwiązania, dzięki którym runą bariery ograniczające codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Do ich wdrożenia konieczna jest w pierwszym rzędzie śmiała wizja, poparta badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, których przeprowadzenie chcemy ułatwić poprzez środki z Funduszy Europejskich – dodaje.

Równe szanse dzięki innowacjom. Zakres tematyczny konkursu

Wyrównywanie szans poprzez dawanie wszystkim możliwości rozwoju to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Inwestowanie w dostępność poważnych środków m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) pokazuje, że dla osiągnięcia tego celu istotne jest wykorzystanie innowacyjnego potencjału firm.

W konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” ogłoszonym przez NCBR dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Konkurs „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” skierowany jest do dużych przedsiębiorstw

O kim mowa? W tej grupie znajdują się m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome czy niesłyszące. To także osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi bądź intelektualnymi, w tym schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), związanymi z procesem starzenia się społeczeństwa oraz z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD). Szczególne potrzeby mają również osoby starsze i osłabione chorobami, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, w tym korzystający z wózków dziecięcych. Podobnie chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe). Specjalistycznych rozwiązań potrzebują osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem czy o nietypowym wzroście, jak również – co pewnie rzadziej przychodzi na myśl – osoby z większym bagażem.

Konkurs „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów na rzecz dostępności z zakresu jednego lub więcej modułów: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Każdy projekt musi obejmować moduł B+R, który ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym

Celem projektu, w tym każdego realizowanego w jego ramach modułu, musi być rozwiązanie jednego problemu lub kilku problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Każdy projekt musi obejmować moduł B+R, który ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym. Pozostałe moduły są fakultatywne – przedsiębiorstwo może realizować je w zależności od potrzeb i charakteru projektu.

Nowy model oceny

W konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wnioski do NCBR można składać w dniach 27 czerwca – 24 października br., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00. Mogą wziąć w nim udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o dofinansowanie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP, aby uzyskać wsparcie.

Budżet przewidziany na wspieranie rozwiązań zwiększających dostępność wynosi 445 mln zł. Poziom dofinasowania uzależniony jest od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów. Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis.  Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie zaś udzielana dotacja warunkowa.

Maksymalna wartość dofinansowania to 70 mln zł łącznie na cały projekt

Wnioskodawcy powinny pamiętać, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R wynosi 3 mln zł (w przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jak i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu). Maksymalna wartość dofinansowania to 70 mln zł łącznie na cały projekt.

Nabór prowadzony jest w ramach Priorytetu 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Szczegółowe informacje temat naboru „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie NCBR: Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/24 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Udostępnij: