Przejdź do treści

Nowe możliwości wsparcia kosztów dla inwestycji z OZE

Fot. free-images.com/Pixabay

1 lutego br. NFOŚiGW uruchamia dwa ważne konkursy, w których będzie możliwe ubieganie się o wsparcie kosztów wdrożenia innowacyjnych technologii produkcyjnych oraz inwestycji sprzyjających ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, w tym dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Pomoc w formie pożyczek do 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji

Przedsiębiorcy planujący działania związane z ograniczaniem wpływu ich działalności na środowisko mogą skorzystać z szeregu zachęt obniżających koszty prowadzonych projektów. Pomoc udzielana będzie w formie pożyczek do 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, w tym z preferencyjnym (niższym, niż rynkowe), oprocentowaniem – poinformowała firma doradcza Deloitte.

Dodatkową korzyścią może być premia obniżająca kapitał do spłaty lub umorzenie części pożyczki. Konkursy te stanowić będą uzupełnienie trwających już naborów, w których uzyskać można wsparcie inwestycji mających na celu zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

Program Innowacje dla Środowiska zakłada wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych, które służyć będą:

  • poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych,
  • zmniejszeniu negatywnego wpływ na środowisko,
  • wzmocnieniu odporności gospodarki na presje środowiskowe.

Przedsięwzięcia te powinny być realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie i polegać na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez:

  • budowę linii technologicznej lub fabryki wytwarzającej innowacyjne produkty,
  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Planowane przedsięwzięcia będą musiały dotyczyć wdrożenia innowacji, w tym produktowych, technologicznych lub procesowych co najmniej w skali rynku polskiego – stanowiącej efekt przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie). Minimalne koszty związane z realizacją przedsięwzięcia: 2 mln zł.

Wnioski składane są w dwóch etapach:

  • Etap I (preselekcja): wstępna ocena inwestycji na podstawie fiszki projektowej, którą będzie można składać do 31.03.2023 r. (lub do wyczerpania alokacji).
  • Etap II: złożenie wniosku o wsparcie inwestycji pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny fiszki projektowej. Wniosek należy złożyć w ciągu 4 miesięcy od pozytywnego zakończenia Etapu I.

Program Energia Plus zakłada wsparcie następujących typów projektów:

– redukcja zużycia surowców pierwotnych;

– ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery;

– inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej;

– budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej;

– modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Możliwe jest uzyskanie premii (maksymalnie 10% pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln zł)

Dla takich projektów pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych udzielana byłaby na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych. Wartość pożyczki wynosić może od 0,5 do 500 mln zł. Możliwe jest uzyskanie premii (maksymalnie 10% pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln zł) zmniejszającej kapitał do spłaty pod warunkiem skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

Wydatki ponoszone mogą być maksymalnie do 30.09.2030 r.
Udostępnij: