Przejdź do treści

POT honorowym patronem XIII Forum Promocji Turystycznej

Fot. POT

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną dla wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Została utworzona na mocy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o POT. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 2000 r. Nadzór na nią sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Sportu i Turystyki – przypomina portal WaszaTurystyka.pl.

POT organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych

Do głównych działań podejmowanych przez POT należą promocja Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów – nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Polska Organizacja Turystyczna organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych. Ponadto, zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju. Obecnie prezesem POT jest Rafał Szmytke.

Zagraniczne Ośrodki POT

Swoje zadania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej realizuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie POT posiada 16 Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, z czego 12 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Izraelu w Tel Awiwie, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie. ZOPOT-y powoływane są w celu realizacji zadań statutowych POT na obszarach swojego działania.

Nowoczesne narzędzia komunikacji

POT prowadzi Narodowy Portal Turystyczny (NPT) www.polska.travel dostępny w 24 wersjach językowo-rynkowych oraz system CRM (customer relationship management – system do zarządzania relacjami z klientami) z własną bazą klientów i mechanizmem tworzenia i wysyłki newsletterów (e-mail marketing).

Polska Organizacja Turystyczna pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y – zgodnie z założeniem systemu – pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.

Poland Convention Bureau

Od 2002 roku w ramach struktury Polskiej Organizacji Turystycznej działa Poland Convention Bureau (PCB). Jest ono jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest jednym z członków – założycieli Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe) oraz stowarzyszeń branży spotkań: Union of International Associations i International Congress and Convention Association.

Współpraca kluczem do sukcesu

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Izbą Turystyki oraz innymi podmiotami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie.

Kluczowe projekty POT

Wśród jednych z największych i najbardziej prestiżowych projektów realizowanych przez POT znajduje się Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, który odbywa się od 2003 r. i stał się już tradycją. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

POT odpowiedzialna była także za obsługę Polskiego Bonu Turystycznego oraz działania promocyjne w kontekście turystyki rodzinnej, wypoczynku polskich rodzin i rozwoju turystyki krajowej. W ramach projektu realizowany był dwuetapowy program Certyfikacji Podmiotów Turystycznych, mający na celu podniesienie atrakcyjności oraz bezpieczeństwa oferty turystycznej w Polsce.

We wrześniu 2021 r. zainaugurowano projekt Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła – ws. ramach POT – przypomina na zakończenie WaszaTurystyka.pl.
Udostępnij: