Przejdź do treści

Potrzebujemy strategii, która przywróci Polsce znaczenie na arenie międzynarodowej

Fot. free-images.com/Pixabay

W Świetlicy Wolności odbyła się konferencja inaugurująca projekt Agenda Polska 2030.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) poruszano tematy ważne dla Polski, w tym bezpieczeństwo narodowe, a także debatowano o tym, jak odpowiadać na wyzwania, które są przed nami.

Od tego, jak wykorzystamy już dziś rosnące znaczenie Polski w Europie, może zależeć nie tylko nasz dobrobyt i bezpieczeństwo

Dynamika wydarzeń ostatnich lat sprawia, że przed Polską otwiera się dzisiaj historyczna możliwość. Według WEI od tego, jak wykorzystamy już dziś rosnące znaczenie Polski w Europie, może zależeć nie tylko nasz dobrobyt i bezpieczeństwo, ale porządek polityczny całej Europy i jej relacje z tym, co w przyszłości wykluje się z Rosji.

Strategicznym celem polskiej polityki powinno być stworzenie trwałej osi Berlin–Warszawa–Paryż

Jak zwraca uwagę WEI strategicznym celem polskiej polityki powinno być stworzenie trwałej osi Berlin–Warszawa–Paryż, w ramach której podejmowane byłyby decyzje o najważniejszych aspektach europejskiej polityki zagranicznej i ekonomicznej, a także o modelu unijnej współpracy. Aby to osiągnąć, Polska musi być zamożna i silna. WEI chce pomóc ją budować, aktualizuje zatem programowe zeszyty Agendy Polskiej dotyczące najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa.
Pierwsza Agenda Polska powstała cztery lata temu. Można ją znaleźć na stronie: agendapolska.wei.org.pl.

Szereg postulatów WEI wynikających z ówczesnej analizy sytuacji polityczno-ekonomicznej zostało wykorzystanych, inne stały się jeszcze bardziej palące i wciąż czekają na swoje wdrożenie. Doświadczenia pierwszej Agendy Polskiej dały WEI nie tylko ogrom wiedzy, ale też wiarę, że nawet najbardziej ambitne i pozornie abstrakcyjne cele można realizować. Projekt, do którego WEI zaprasza nie tylko jego ekspertów, ale wszystkich, którzy dostrzegają wyjątkowość chwili, szanse przed jakim staje Polska, będzie szeroko konsultowany i nie ograniczy się do czysto teoretycznych idei, ale też praktycznych pomysłów ich wdrożenia.

Najważniejsze postulaty Warsaw Enterprise Institute to:

  • SĄDOWNICTWO. Najpilniejszym zadaniem dla państwa jest przywrócenie autorytetu i powagi wymiaru sprawiedliwości. Sprawy zaszły tak daleko, że właściwie jedyną dostępną opcją jest Opcja Zerowa, obejmująca m.in. Likwidację Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu – i przekazanie ich kompetencji do Sądu Najwyższego. Powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Członków wskazują w równej liczbie po pięć osób: środowisko sędziowskie, prezydent RP, środowisko naukowe oraz po troje – rząd, opozycja parlamentarna, społeczeństwo obywatelskie (RDS, RPO). KRS powinna zajmować się sprawami dyscyplinarnymi sędziów oraz przeprowadzić dekomunizację w sądownictwie.
  • EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE. Konieczne są radykalne reformy, które ujawnią kreatywność, przedsiębiorczość i twórczość Polaków. Postulujemy m.in. o wprowadzenie Bonu Edukacyjnego i zmianę roli państwa w edukacji z jej organizatora na finansującego edukację Polaków, a także o przekazanie szkół (bez nieruchomości) rodzicom, nauczycielom, spółkom, stowarzyszeniom, samorządom, fundacjom w drodze konkursów etc.
  • OCHRONA ZDROWIA. Zmiana roli państwa w ochronie zdrowia z prowadzącego szpitale, przychodnie i placówki medyczne na finansującego ochronę zdrowia dla obywateli. Ponadto wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które Państwo wykupi każdemu obywatelowi w wybranym przez niego towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciele muszą się zorganizować w Fundusz Reasekuracyjny na wypadek upadłości jednego z nich.
  • Jeśli mamy szybko dorównać poziomem rozwoju bogatym gospodarkom zachodnim oraz posiadać niezbędne środki na obronę narodową konieczna jest radykalna deregulacja gospodarki według formuły EU+0, oraz uelastycznienie rynku pracy. Niezbędne jest również wprowadzenie podstawowej stabilności systemu prawnego. Nowe regulacje gospodarcze powinny wchodzić w życie raz w roku, po co najmniej dwunastomiesięcznym okresie vacatio legis.
  • POLITYKA SPOŁECZNA. Zmieniamy model prowadzonej polityki społecznej na w pełni zautomatyzowany – dostępne narzędzia informatyczne i dane zbierane przez KAS/ZUS są w pełni do tego celu wystarczające. Eliminujemy czynnik ludzki w procesie przyznawania jakichkolwiek świadczeń społecznych. Automatyczne powinny być również mechanizmy waloryzacji świadczeń. Wykluczamy z systemu wsparcia osoby zamożne, jednocześnie wprowadzamy regułę „złotówka za złotówkę” – tak by przekroczenie progu dochodu na członka rodziny nie wiązało się z utratą całości świadczenia, lecz jedynie jego zmniejszeniem proporcjonalnie do przekroczenia progu.
  • BEZPIECZEŃSTWO. Kluczowym celem w zakresie bezpieczeństwa jest osiągniecie przez Polskę zdolności do samoobrony. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność możliwie największego zaangażowania polskiego przemysłu zbrojeniowego. W obronie Polski powinien w maksymalnym stopniu zostać wykorzystany potencjał polskiej gospodarki i nauki. Zakupy z zagranicznych „półek” powinny być ograniczone do absolutnego minimum.
Do tej pory to Niemcy i Francja decydowały o losach Europy. Paradoksalnie ta geopolityczna zawierucha, której jesteśmy dzisiaj świadkami, sprawia, że do grona tych dwóch państw będzie mogła dołączyć Polska, ale to pod warunkiem, że wprowadzi odpowiednie reformy wewnętrzne. W konferencji zorganizowanej przez Centrum Studiów Strategicznych WEI, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Forum Konsumentów wzięli udział: Tomasz Wróblewski, prezes WEI, Adam Eberhadt, dyr. Centrum Studiów Strategicznych, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Agnieszka Plencler, prezes Fundacji Forum Konsumentów.
Udostępnij: