Przejdź do treści

Pracownicy platformowi – nowa dyrektywa UE

Fot. free-images.com

Jednym ze skutków pandemii COVID-19 był szybki rozwój działalności cyfrowych platform pracy, za pośrednictwem których można zamawiać różnego rodzaju usługi, np. dostawy jedzenia, taxi czy drobne naprawy domowe.

W skali Unii Europejskiej większość tzw. pracowników platformowych to osoby samozatrudnione, pomimo występowania w wielu przypadkach podporządkowania charakterystycznego dla stosunku pracy. W celu ochrony pracowników platformowych UE finalizuje działania nad Dyrektywą w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych („Dyrektywa”). W kwietniu Dyrektywę przyjął Parlament Europejski – napisały Agata Jost i Marta Dychto, ekspertki firmy doradczej Deloitte Polska

Domniemanie zatrudnienia pracowniczego

Jak zaznaczają, obecnie współpraca platform cyfrowych i osób świadczących za ich pośrednictwem usługi jest niejednolita prawnie na poziomie UE. Dyrektywa ma wprowadzić domniemanie prawne określające stosunek umowny między cyfrową platformą pracy a pracownikiem platformowym jako stosunek pracy. Domniemanie zatrudnienia pracowniczego ma być stosowane we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych (w polskich warunkach byłyby to sądy, PIP i ZUS, a także organy podatkowe). Warunkiem zaistnienia domniemania jest sprawowanie przez platformę kontroli nad wykonywaniem zleconej za jej pośrednictwem pracy.

W opinii ekspertek wystarczy, aby platforma spełniała co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

  • rzeczywiście określała lub ustalała górne limity poziomu wynagrodzenia,
  • zobowiązywała osobę wykonującą pracę do przestrzegania szczególnych wiążących zasad dotyczących wyglądu, postępowania wobec odbiorcy usługi lub wykonania pracy,
  • nadzorowała wykonanie pracy lub weryfikowała jakość wyników pracy, w tym drogą elektroniczną,
  • skutecznie ograniczała, w tym za pomocą sankcji, swobodę organizowania pracy lub okresów nieobecności, przyjmowania i odrzucania zadań oraz korzystania z podwykonawców lub zastępców,
  • skutecznie ograniczała możliwości rozbudowy bazy klientów lub wykonywanie pracy na rzecz osób trzecich.

Domniemanie zatrudnienia pracowniczego ma charakter wzruszalny, a więc platformy będą mogły kwestionować łączące je z pracownikami stosunki umowne i dowodzić przed organami takimi jak PIP czy ZUS oraz przed sądem, że zatrudnienie ma charakter niepracowniczy.

Co z innymi podmiotami zatrudniającymi osoby na umowach B2B?

Ekspertki zwracają uwagę, iż w teorii Dyrektywa nie wprowadza generalnego domniemania stosunku pracy. Jednak w praktyce powyższe kryteria, które decydują o domniemaniu istnienia stosunku pracy pracowników platformowych, mogą być z łatwością stosowane również w innych umowach B2B.

Czy zatem stosowanie ich tylko w odniesieniu do części pracowników/kontraktorów nie będzie naruszeniem zasady równości? Czy polski ustawodawca w związku z tym zdecyduje się na wprowadzenie domniemania ogólnego, że każdy stosunek prawny, na podstawie którego osoba fizyczna wykonuje pracę, jest stosunkiem pracy? – pytaja ekspertki. I odpowiadają: – Pewnie niedługo się tego dowiemy. W Polsce stosunki B2B są bardzo powszechne i niewykluczone, że przy okazji wejścia w życie Dyrektywy Polska będzie chciała uregulować je całościowo.

Kontrola algorytmu przez człowieka

Dyrektywa przewiduje także modyfikacje w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez algorytmy platformy cyfrowej. Dotyczyć to będzie w szczególności takich decyzji jak ograniczanie, zawieszanie i usunięcie konta pracownika platformowego czy ograniczenie wynagrodzenia.

Platformy będą wyznaczać konkretne osoby kontaktowe, do których pracownicy platformowi będą mogli się zwracać w celu omówienia oraz wyjaśnienia faktów i powodów, które do danej decyzji doprowadziły. Platformy będą także zobowiązane przekazywać pracownikowi pisemne uzasadnienie wszelkich decyzji podejmowanych lub wspieranych przez zautomatyzowany system platformy. Pracownicy będą mogli takie decyzje kwestionować i wnosić o ponowne rozpatrzenie danej sytuacji przez platformę, a Dyrektywa zobowiązuje platformę do rozpatrzenia wniosku w konkretnych terminach (tydzień lub dwa tygodnie).

Stosowanie przepisów Dyrektywy będzie więc wymagało dodatkowych czynności po stronie platformy i wyodrębnienia konkretnych procedur związanych z rozpatrywaniem zautomatyzowanych decyzji podejmowanych przez algorytm – piszą na zakończenie Agata Jost i Marta Dychto.
Udostępnij: