Przejdź do treści

Prawie 1/2 PKB UE przypada na sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej

Fot. free-images.com/Pixabay

Przedsiębiorstwa posiadające dużą liczbę praw własności intelektualnej tworzą prawie 4 na 10 miejsc pracy w państwach członkowskich i wypłacają wyższe wynagrodzenia. Wkład tych przedsiębiorstw w PKB UE wynosi 47% i odpowiadają one za ponad 80% importu i eksportu UE.

Ponadto sektory działające w zakresie technologii związanych ze zmianą klimatu i posiadających ekologiczne znaki towarowe odpowiadają za 14% unijnego PKB i ponad 9% miejsc pracy

Ponad 81 mln miejsc pracy w UE

Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej tworzą bezpośrednio lub pośrednio ponad 81 mln miejsc pracy w UE. Jest to blisko 4 na 10 miejsc pracy w Unii Europejskiej (39,4%). Ponadto wkład tych sektorów do unijnego PKB wynosi 47,1% całkowitego produktu krajowego brutto o wartości 6,4 bln euro.

To jedne z głównych ustaleń tegorocznego sprawozdania nt. sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej, tj. ponadprzeciętnie wykorzystujące prawa własności intelektualnej w porównaniu z innymi sektorami – ogólnounijnego badania opublikowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Ponad 80% unijnego importu i eksportu jest generowane przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej

W sprawozdaniu ujawniono również, że ponad 80% unijnego importu i eksportu jest generowane przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej, co powoduje nadwyżkę handlową w wysokości 224 mld EUR i pomaga w utrzymaniu dodatniej równowagi między handlem UE a resztą świata.

W opinii Christiana Archambeau, dyr. wykonawczego EUIPO: – Europa i innowacje idą w parze, a przedsiębiorstwa, które wykorzystują swoją własność intelektualną, odnotowują wyraźne korzyści, przyczyniając się jednocześnie do funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Z badania wynika, że wzmacniając europejski ekosystem własności intelektualnej, wzmacniamy gospodarkę. Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej są siłą napędową dla zatrudnienia i handlu oraz mogą wspierać Europę na drodze do ożywienia gospodarczego i transformacji ekologicznej.

Tegoroczne dane ukazują, że od lat 2008-2010 wkład sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w gospodarkę UE jest na najwyższym poziomie we wszystkich aspektach: tworzenia miejsc pracy, PKB oraz eksportu towarów i usług. Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej mają zatem coraz większe znaczenie dla gospodarki UE.

Zatrudnienie ponad 61 mln osób w UE

W sektorach tych znalazło zatrudnienie ponad 61 mln osób w UE, a kolejne 20 mln miejsc pracy zostało utworzonych w branżach dostarczających towary i usługi na rzecz sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej. Wynagrodzenia zatrudnionych w nich pracowników są również znacznie wyższe, przy czym różnica wynosi 41%.

Ponad 75% handlu w UE

Jednolity rynek UE w dużym stopniu opiera się na sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej, na które przypada ponad 75% handlu w UE.

Są one również znaczną siłą napędową tworzenia miejsc pracy ponad granicami, ponieważ prawie 7 mln miejsc pracy w krajach UE utworzyły przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich, przy czym w niektórych krajach udział takich miejsc pracy w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej przekracza 30%.

Podczas gdy kraje takie jak Niemcy, Francja, Włochy czy Holandia przodują w tworzeniu nowych praw własności intelektualnej, inne, takie jak Czechy, Węgry, Polska czy Estonia, również w dużym stopniu korzystają z podziału pracy w ramach sektorów intensywnie wykorzystujących prawa własności intelektualnej.
Udostępnij: