piątek, 31 lipiec 2020 12:28

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Napisał
Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług fot. PwC

24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił treść nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera przepisy implementujące szeroko dyskutowaną dyrektywę (UE) 2018/957 dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy zawierają szereg istotnych zmian, które mogą wywrzeć realny wpływ na praktykę delegowania pracowników.

Jak napisali Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Bartosz Siwiak i Michał Balicki z PwC, zgodnie z projektem ustawy, nowe przepisy powinny wejść w życie w terminie 14. dni od ogłoszenia. Przed nami zatem jeszcze uchwalenie ustawy przez Senat i podpis prezydenta. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 5-7 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie już w sierpniu 2020 r.

Jednocześnie, 30 lipca 2020 r. to  wspólny termin na implementację dyrektywy dla wszystkich Państw Członkowskich co oznacza, że możemy spodziewać się analogicznych uregulowań w jurysdykcjach, do których wysyłani są pracownicy delegowani z Polski. Projekt ustawy wprowadza znaczące jakościowo zmiany do obowiązujących zasad wynikających z wcześniejszej dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy wykonawczej 2014/67/UE. Najistotniejsze z nich sprowadzają się do:

  • rozszerzenia minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących dla pracowników delegowanych,
  • wprowadzenia limitów czasowych dla stosowania minimalnych warunków zatrudnienia (12 lub 18 miesięcy), po których pracownicy delegowani powinni być traktowani zgodnie z lokalnymi regulacjami,
  • traktowania zastąpienia pracownika delegowanego nowym pracownikiem wykonującym to samo zadanie, w tym samym miejscu jako jednego oddelegowania,
  • konieczności stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające ich odbywania,
  • rozszerzonych obowiązków informacyjnych i zgłoszeniowych dla pracodawcy przyjmującego i wysyłającego,
  • zastosowania minimalnych wymogów dotyczących zatrudnienia w odniesieniu do pracy tymczasowej,

W późniejszym terminie, po wejściu w życie tzw. Pakietu Mobilności, wymogi wynikające z dyrektywy będą zastosowane również do transportu drogowego.

Jednym z kluczowych efektów wprowadzenia nowych przepisów we wszystkich Państwach Członkowskich UE jest przewidywany wzrost kosztów delegowania pracowników za granicę oraz związany z tym spadek konkurencyjności kosztowej pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrost kosztów oraz ograniczenie w czasie możliwości stosowania minimalnych wymogów zatrudnienia może zmusić niektórych pracodawców do przemodelowania zasad wysyłania pracowników delegowanych za granicę. 

Jednocześnie, zmiany te powinny skłonić wszystkich pracodawców do, co najmniej, dokonania przeglądu aktualnych zasad delegowania pracowników oraz zaplanowania działań niezbędnych do podjęcia w odniesieniu do aktywnych oddelegowań. Co istotne, zgodnie z projektem ustawy, jej przepisy znajdą zastosowanie do wszystkich oddelegowań trwających w momencie ich wejścia w życie. 

Dla pracodawców wysyłających lub przyjmujących pracowników delegowanych kluczowe powinno być w najbliższym czasie uzyskanie informacji dotyczących minimalnych wymogów zatrudnienia w poszczególnych państwach, odpowiednie dostosowanie wewnętrznych polityk i procedur oraz zaplanowanie konkretnych działań w odniesieniu do aktywnych oddelegowań. Istotne jest również właściwe przygotowanie się do realizacji obowiązków informacyjnych/zgłoszeniowych, z uwagi na fakt, że ich niedopełnienie jest zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. zł.