piątek, 07 sierpień 2020 13:42

PPK dla 3,7 mln pracowników z 78 tys. MŚP

Napisał
PPK dla 3,7 mln pracowników z 78 tys. MŚP fot. freeimages.com

1,65 mld zł - to wartość aktywów zgromadzonych w PPK na koniec lipca 2020 r. z czego 48% stanowią wpłaty pracowników, 36% dopłaty pracodawców, a 16% wpłaty państwa.

Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty w ramach PPK odrobiły straty po spadkach spowodowanych pandemią i przyniosły zyski w zależności od funduszu od 2,97% do 4,16%. Pracownicze Plany Kapitałowe to obecnie najbardziej pewny sposób oszczędzania na cele emerytalne w niepewnych czasach, pozwalający osiągnąć z perspektywy uczestnika stopę zwrotu przekraczającą 100%.

Podczas konferencji prasowej Polski Fundusz Rozwoju zaprezentował stan obecny i perspektywy programu PPK. Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych rozpocznie się już za kilka tygodni. 78 tysięcy małych i średnich firm, zatrudniających łącznie 3,7 mln pracowników będzie miało okazję przystąpi do PPK już jesienią tego roku. W wyniku zmiany ustawy o PPK, która miała miejsce w wyniku pandemii podmioty zatrudniające z II etapu wdrożenia PPK obowiązują te same terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III etapu.

Połączono przesunięty w wyniku pandemii II etap PPK, w ramach którego miały przystąpić firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, z III etapem, w którym przystąpią do PPK firmy zatrudniające od 20 pracowników wzwyż. Najpóźniejsze terminy utworzenia PPK przez podmioty zatrudniające:

  • na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych (objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r. – II etap wdrożenia PPK), a także
  • na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych (objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2020 r. – III etap wdrożenia PPK), to: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) oraz 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

Pozostałe podmioty zatrudniające, nienależące do I-III fazy wdrożenia PPK, zostaną objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r.

Mają one obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r. oraz umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Również jednostki sektora finansów publicznych (niezależnie od liczby osób zatrudnionych) zostaną objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r. Mają one obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 26 maja 2021 r. oraz umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

Inne istotne zmiany, w ustawie o PPK wprowadzone tzw. Tarczą Antykryzysową to m.in. ułatwienie wyboru instytucji finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ich przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może - w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego - wybrać instytucję finansową, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Jednak również w tej sytuacji konieczny będzie do dokonania wyboru udział tzw. strony społecznej. Takiego scentralizowanego wyboru trzeba będzie dokonać w porozumieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem albo – w razie braku organizacji związkowych - z przedstawicielami reprezentacji osób zatrudnionych.

Od 1 stycznia 2021 r. do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie będzie stosować się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w tej ustawie.