piątek, 15 styczeń 2021 12:38

Możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców

Napisał
Możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców fot. freeimages.com

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku - tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców.

Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca - poinformował Bank Pekao SA.

Wznowione moratorium zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich przy współpracy zrzeszonych w nim banków w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS‑CoV‑2 oraz reaktywacją wytycznych EBA z 2 grudnia 2020 r. Dotychczasowe moratorium pozaustawowe w rozumieniu wytycznych EBA obowiązywało do 30 września 2020 r.

Instrumenty pomocowe są dostępne dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jednocześnie spełniających następujące kryteria:

  • W przypadku mikro i małych przedsiębiorców - opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta nie przekracza 30 dni.
  • W zakresie średnich i dużych przedsiębiorców - posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto, na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.

Dzięki wznowieniu moratorium, Bank Pekao na wniosek klienta może zawiesić spłatę rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych i dokonać prolongaty spłaty. Wspomniane instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytowych zawartych po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres zawieszenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.

Zawieszenie spłat kredytu może wynieść do trzech miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego oraz do sześciu miesięcy dla klientów, którzy z niego dotychczas nie skorzystali.

Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do trzech miesięcy. Klienci mogą składać wnioski, odpowiednio o zawieszenie spłat rat albo prolongatę poprzez infolinię, bankowość elektroniczną, drogą mailową, u swojego doradcy klienta, bądź bezpośrednio w oddziale. Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty.