środa, 02 lipiec 2014 10:56

Gwarancje de minimis jeszcze bardziej dostępne

Napisane przez
Dariusz Kacprzyk, prezes BGK Dariusz Kacprzyk, prezes BGK fot. KIGEiT

Dzięki wchodzącym w życie 1 lipca zmianom przepisów UE w zakresie udzielania pomocy publicznej z programu będą mogły korzystać także podmioty działające w sektorze węglowym. Korzystniejsze będą też warunki obliczania wartości pomocy publicznej przy krótkim okresie zabezpieczania transakcji w formie gwarancji de minimis (do 27 miesięcy), co powinno ułatwić przedsiębiorcom dostęp do wyższych kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego już dostosował warunki udzielania gwarancji de minimis do nowych wytycznych.

30 czerwca zakończył się okres przejściowy dla przepisów UE w zakresie pomocy de minimis, co spowodowało konieczność dostosowania warunków udzielania gwarancji de minimis przez BGK do nowych wytycznych.

Najważniejsze zmiany w programie udzielania gwarancji de minimis do kredytów obrotowych i inwestycyjnych przez BGK to:

1.    Nowy sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto dla gwarancji - oprócz wartości gwarancji będzie też brany pod uwagę okres jej obowiązywania, co np. przy kredytach obrotowych udzielanych na stosunkowo krótki okres (maksymalnie do 27 miesięcy) będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców i pozwoli na uzyskanie wyższego finansowania. Dla przykładu: w przypadku gwarancji udzielanej w maksymalnej kwocie 3,5 mln zł na okres roczny, przy kursie euro wynoszącym 4,20 wartość pomocy wyliczona wg nowych zasad wyniesie 22 222,22 euro, podczas gdy wg zasad obowiązujących do 30 czerwca wartość tej pomocy wyniosłaby aż 111 083,33 euro. 

Dopuszczenie do korzystania z pomocy publicznej de minimis przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym.

Korzystna modyfikacja przepisów dotyczących działalności transportowej – zmniejszony limit pomocy publicznej (100 000 euro) będzie obowiązywał wyłącznie podmioty działające w sektorze transportu drogowego towarów, a nie jak dotychczas także przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu pasażerskiego.

Przeniesienie na kredytobiorcę korzyści wynikających z przyjęcia przez bank kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji, co powinno skutkować  ustaleniem korzystniejszych warunków kredytowania dla przedsiębiorców.

- Zmiany w przepisach europejskich powinny dla programu gwarancji de minimis być dobre w skutkach. Nie są one dla nas zaskoczeniem. Wspólnie z naszymi partnerami – bankami kredytującymi – przygotowywaliśmy się do nich już od jakiegoś czasu, więc płynnie przejdziemy na nowe zasady – tłumaczy Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. – Co ważne, w wielu miejscach, nowe przepisy są korzystniejsze dla przedsiębiorców, co może wpłynąć na jeszcze większą popularność korzystania z tej formy zabezpieczenia kredytów – dodaje.

Z gwarancji de minimis do końca maja 2014 r. skorzystało już ponad 57 tys. przedsiębiorstw. Od początku programu BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę prawie 11 mld zł. W efekcie w tym okresie banki kredytujące przyznały kredyty o łącznej wartości 19 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w roku 1924 z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i ministra skarbu. Od początku istnienia, BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu  programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.