poniedziałek, 03 maj 2021 12:18

Miliardy w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Napisał
Miliardy w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej fot. free-images.com/Pixabay

Na początku kwietnia br. zakończyły się konsultacje społeczne Programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027” stanowiącego kontynuację programu z perspektywy finansowej 2014–2020.

Wsparcie przeznaczone dla firm w ramach Programu to blisko 2,5 mld euro - poinformowała firma doradcza Deloitte.

Program - podobnie, jak poprzednio - skierowany jest dla pięciu regionów Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Kluczową zmianą w założeniach programowych jest skierowanie wsparcia również do regionu statystycznego „mazowieckiego regionalnego” (województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów). Dla przedsiębiorców działających na terenie Mazowsza będzie to istotne, dodatkowe źródło wsparcia.

Realizacja Programu skupiona będzie wokół 5 priorytetów. Wsparcie przekazywane będzie przede wszystkim w formie dotacji dla firm - wyjątkiem będą pożyczki finansujące rozwój turystyki.

Priorytet 1: Przedsiębiorczość i innowacje. W ramach priorytetu przewidziano wsparcie w łącznej wysokości 500 mln euro dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w następującym zakresie:

  • wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw obejmujące usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, w tym: testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego;
  • wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP w kierunku dopasowania (zwiększenia atrakcyjności) produktów /usług do potrzeb i oczekiwań klientów. Wsparcie obejmować będzie przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej;
  • automatyzacja i robotyzacja MŚP obejmująca wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na optymalizację procesów produkcyjnych, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0;
  • gospodarka obiegu zamkniętego obejmująca wprowadzanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko oraz podnoszących jakość oferowanych produktów/usług;
  • pożyczki na rozwój turystyki dla podmiotów z branży turystycznej i branż pokrewnych.

Priorytet 2: Energia i klimat. 840 mln euro przeznaczono na wsparcie w ramach priorytetu „Energia i klimat”, który obejmuje:

  • rozwój sieci dystrybucyjnych przez operatorów sieci;
  • wsparcie inwestycji zapobiegających i przeciwdziałających zagrożeniom naturalnym na obszarach miejskich;
  • wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Priorytet 3: Spójna sieć transportowa. Alokacja na priorytet „Spójna sieć transportowa” wynosi 930 mln euro, a jego celem jest wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej skierowane do Samorządów Województw oraz PKP.

Priorytet 4: Kapitał społeczny, turystyka oraz usługi uzdrowiskowe. Priorytet obejmujący wsparcie podmiotów świadczących usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe, instytucji kultury oraz wsparcie inwestycji w tworzenie turystycznych szlaków tematycznych (łączących min. dwa województwa).

Na realizację celów tego priorytetu przeznaczono 190 mln euro.

Priorytet 5: Pomoc techniczna. Priorytet zakłada wsparcie dla instytucji realizujących Program (w łącznej wysokości 38 mln euro).

Kolejnym krokiem, po zakończeniu konsultacji, będzie przyjęcie Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 przez rząd, a następnie przekazanie go do Komisji Europejskiej. Pierwszych konkursów należy spodziewać się na początku 2022 r. - informuje Deloitte.