środa, 29 wrzesień 2021 17:33

Rynek pracy pod kontrolą Rady

Napisane przez Jarosław December
Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile są przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych (Wiesław Darul – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile są przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych (Wiesław Darul – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile mat.pras

Sytuacja na rynku pracy jest ważnym tematem dla każdych władz samorządowych. W powiecie pilskim działa Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pile. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Starosty Pilskiego w sprawach polityki dotyczącej rynku pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pile liczy 11 osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych organizacji związkowych, pracodawców, społeczno-zawodowych, organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W posiedzeniu Powiatowej Rada Rynku Pracy w Pile we wrześniu 2021 roku uczestniczyli Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Ewa Dorna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz członkowie Rady: Emilia Załachowska – Członek Zarządu Powiatu w Pile – reprezentująca Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile, Emilia Piechocka – radna Rady Miasta w Pile, reprezentująca Stowarzyszenie Przyjazna Wieś, Małgorzata Krüger – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Iwona Żeleźniak – Cech Rzemiosł Różnych w Pile oraz Władysław Werhun – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”. Obecny był również Wiesław Darul – przedstawiciel Zarządu Województwa Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych, którego Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pile wybrała na Przewodniczącego oraz Jarosław Ewertowski – reprezentant Powiatu Pilskiego, wybrany na Wiceprzewodniczącego PRRP.

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile jej członkowie m.in. pozytywnie zaopiniowali działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pile za 2020 rok oraz działania podejmowane na aktywizację osób bezrobotnych od 1 stycznia do końca lipca 2021 r. W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pile wydatkował ogółem 69 mln 416,8 tys. zł, w tym: 51.943.900 zł na instrumenty wspierające przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (ze wsparcia skorzystało 8.266 podmiotów), 3.047.200 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych (dla 397 osób), 797.400. zł na rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami (dla 11 osób), 539.600 zł na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników (dla 18 pracodawców i 256 pracowników). Z kształcenia ustawicznego skorzystało 49 podmiotów gospodarczych i 6.760.600 zł na zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne.

Ponadto Powiat Pilski realizował: 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: dla osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz dla osób po 30. roku życia, 2 programy finansowane z rezerwy Ministra: dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także projekt „Aktywni niepełnosprawni IV” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pile wpisał do ewidencji 1.138 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom i wydał 119 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. Ponadto wydano 10.339 decyzji administracyjnych i 3.756 zaświadczeń na wnioski klientów. W okresie od stycznia do lipca 2021r. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydatkowano: 4.903.900 zł, w tym 2.546.300 zł w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile są przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych (Wiesław Darul – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych, Adam Dopierała – Zarząd Regionu Wielkopolska „Solidarność” Odział Piła, Małgorzata Krüger – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Aleksander Tadych – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych i Władysław Werhun – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”), przedstawiciele terenowych struktur pracodawców (Zbigniew Ryczek – Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan”, Iwona Żeleźniak – Cech Rzemiosł Różnych w Pile), przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych (Andrzej Sawiński), przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy (Emilia Załachowska – Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile i Emilia Piechocka – Stowarzyszenie Przyjazna Wieś) i przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego oraz nauki (Jarosław Ewertowski – Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile - Powiat Pilski)