wtorek, 02 wrzesień 2014 10:00

„Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”

Napisane przez
Barbara Lublińska-Kasprzak, prezes PARP Barbara Lublińska-Kasprzak, prezes PARP fot. PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 39 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwane dalej „rozporządzeniem PO KL” (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Od wstępnych wyników oceny wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku. Mogą oni wystąpić do PARP o ponowne rozpatrzenie ich wniosków. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP.
Wystąpienie takie powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje go w ciągu 31 dni od dnia jego złożenia. PARP, dokonując tej czynności związana jest zakresem zarzutów zgłoszonych przez wnioskodawcę.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przynajmniej jednego takiego wniosku, PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc ostateczną listę rankingową.