niedziela, 14 wrzesień 2014 10:00

Chorobliwa otyłość rodzajem niepełnosprawności

Napisane przez
Chorobliwa otyłość rodzajem niepełnosprawności fot. www.sxc.hu

Zarówno rodzime, jak i europejskie prawo pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji, wymieniając przy tym najczęściej występujące przyczyny nierównego traktowania (t.j. religia, niepełnosprawność, wiek). Mimo, iż otyłość nie została wśród nich wymieniona, Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) wyraził opinię, iż chorobliwa otyłość może mieścić się w pojęciu „niepełnosprawności", jeżeli stopień jej nasilenia może utrudniać danej osobie pełne uczestnictwo w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami – napisał portal praca.pl.

Nie ma przy tym znaczenia, z czego taka otyłość wynika. Pojęcie niepełnosprawności jest bowiem obiektywne, a więc niezależne od okoliczności, czy dana osoba przyczyniła się do jej powstania, np. wskutek nadmiernego poboru energii.
Ponieważ celem przepisów o równym traktowaniu jest zwalczanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, nie zachodzi potrzeba ustalania związku pomiędzy daną pracą a niepełnosprawnością będącą przedmiotem sporu. Nawet, jeżeli dany stan chorobowy nie wywiera wpływu na możliwości danej osoby świadczenia konkretnej pracy, nadal stanowi przeszkodę dla pełnego i skutecznego udziału w życiu zawodowym na równi z innymi osobami. Mogą przecież zaistnieć długotrwałe ograniczenia fizyczne, umysłowe bądź psychologiczne, które nie uniemożliwiają wykonywania określonej pracy, lecz powodują, że jej wykonywanie staje się obiektywnie trudniejsze i bardziej wymagające. W konsekwencji nie jest konieczne, aby świadczenie pracy stało się niemożliwe z powodu otyłości, by dana osoba mogła powołać się na ochronę przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność.

Mimo bowiem, iż pracodawca nie ma obowiązku dalszego zatrudniania osób nieposiadających zdolności wymaganych do wykonywania pracy, powinien podjąć właściwe środki w celu wprowadzenia usprawnień dla niepełnosprawnych, o ile środki te nie nakładają na niego nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.