niedziela, 20 marzec 2022 12:52

Dobre Praktyki Spółek ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjne

Napisał
Dobre Praktyki Spółek ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjne fot. GPW w Warszawie

Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego.

Zasadom Dobrych Praktyk i regulacjom z nimi związanym podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Marzec i kwiecień to tradycyjnie miesiące, w których spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie publikują swoje raporty roczne. Obok danych finansowych, na które czekają inwestorzy, równie istotne, w przypadku spółek giełdowych są także sprawozdania z działalności uwzględniające oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

- Elementem raportu rocznego, obowiązkowym elementem sprawozdania z działalności każdej spółki giełdowej jest również oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, w którym spółka zobowiązana jest wskazać między innymi zasady, od których stosowania odstąpiła, podając wyjaśnienie przyczyn takiego odstąpienia. Ważną informacją dla spółek w tym roku jest fakt, że w obecnie przygotowywanym raporcie rocznym za 2021 rok, spółki powinny odnieść się aktualnych zasad ładu korporacyjnego, a więc do obowiązującego zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (…) – mówi Agnieszka Gontarek, dyr. działu emitentów GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW”.

Prace nad oświadczeniem to najlepszy moment, by organy nadzorcze spółki zweryfikowały w jaki sposób stosuje ona zasady ładu korporacyjnego i jak informuje o stanie ich stosowania: - Jest to ostatnia szansa, by skorygować informację o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, do przekazania której spółka jest zobowiązana na podstawie przepisu Regulaminu Giełdy. Wszystkie spółki giełdowe powinny opublikować taką informację do drugiego sierpnia 2021 roku. Spośród 428 spółek, w dalszym ciągu 20 spółek tej informacji nie przekazało, w tej grupie jest siedem polskich spółek (…) - dodała Gontarek.

Eksperci nie mają wątpliwości. Znaczenie dobrych praktyk i ładu korporacyjnego systematycznie rośnie: - W dobie wzrostu świadomości na temat ESG, coraz więcej uczestników obrotów rynku kapitałowego oraz tzw. interesariuszy spółek, rozumie jak duże znaczenie mają nie tylko kwestie stricte finansowe, ale też obszary pozafinansowe, które w ostatecznym efekcie również wpływają na wyniki spółki, jej ogólną kondycję oraz zdolność do prowadzenia działalności w obecnych czasach (…) - podkreśliła dyrektor działu emitentów GPW.