piątek, 06 maj 2022 12:12

Należyta staranność firm ws. zrównoważonego rozwoju w wersji UE

Napisał
Należyta staranność firm ws. zrównoważonego rozwoju w wersji UE fot. free-images/Pixabay

BusinessEurope, Konfederacja Europejskiego Biznesu, stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli, spotkało się z polskimi firmami z Konfederacji Lewiatan.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Dilligence) zaproponowanego przez Komisję Europejską 23 lutego br.

Dyrektywa oznacza nowe obowiązki nałożone na firmy, które będą zobligowane do sprawdzania swoich całych łańcuchów dostaw pod kątem identyfikowania ich wpływu na środowisko oraz przestrzegania praw człowieka, w tym praw pracowniczych. BusinessEurope zgłasza sporo zastrzeżeń do obecnego kształtu dyrektywy.

W spotkaniu wzięła udział dyr. Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Kinga Grafa.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do następujących przedsiębiorstw i sektorów:

- Przedsiębiorstwa z UE:

  • Grupa 1: wszystkie przedsiębiorstwa UE z ograniczoną odpowiedzialnością, o znaczącym rozmiarze i mocy gospodarczej (zatrudniające powyżej 500 pracowników i o globalnych obrotach netto powyżej 150 mln euro).
  • Grupa 2: inne przedsiębiorstwa z ograniczoną odpowiedzialnością w zdefiniowanych sektorach o dużym oddziaływaniu, które nie spełniają kryteriów grupy 1, ale zatrudniają powyżej 250 pracowników i mają globalne obroty netto przekraczające 40 mln euro. W przypadku tych przedsiębiorstw przepisy zaczną być stosowane 2 lata później niż w przypadku przedsiębiorstw grupy 1.

- Przedsiębiorstwa spoza UE działające w UE, o obrocie wygenerowanym w UE odpowiadającym progom dla grupy 1 i 2.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie są bezpośrednio objęte zakresem wniosku, co nie znaczy, że nie wpłynie on również na ich działalność. Wniosek ma bowiem zastosowanie do własnej działalności przedsiębiorstwa, jak również jego spółek zależnych i łańcuchów wartości (bezpośrednich i pośrednich kontrahentów biznesowych). Aby wywiązać się z obowiązku należytej staranności, przedsiębiorstwa muszą:

  • uwzględnić w swojej polityce zasady należytej staranności,
  • określić faktyczne i potencjalne negatywne oddziaływanie na prawa człowieka i środowisko,
  • zapobiegać potencjalnym skutkom lub je łagodzić,
  • eliminować lub minimalizować faktyczne skutki,
  • stworzyć i utrzymywać procedurę skarg,
  • monitorować skuteczność polityki i środków w zakresie należytej staranności,
  • publicznie informować o należytej staranności.
Obecnie prace nad tą propozycją Komisji toczą się zarówno w Parlamencie Europejskim jak i Radzie UE. Konfederacja Lewiatan jest aktywna w tym temacie i zachęca zainteresowane firmy do kontaktu.