sobota, 01 listopad 2014 11:13

Wstępne listy rankingowe

Napisane przez
Wstępne listy rankingowe fot. sxc.hu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu wniosków na realizację projektu „Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną”.

- 8 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego (schemat A);

- 6 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (schemat B);

Od wstępnych wyników oceny wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ww. wniosku do PARP.
Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 31 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia przez wnioskodawcę. PARP, rozpatrując ponownie wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przynajmniej jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia, PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc „Ostateczną listę rankingową”. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny wniosków o udzielenie wsparcia.