Przejdź do treści

Ważne dla przedsiębiorców: Możliwe zmiany w podatku od nieruchomości

Fot. free-images.com

Minister Rozwoju i Technologii przedstawił projekt nowelizację ustawy w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, w ramach którego proponowane są między innymi zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych regulującej podatek od nieruchomości.

Katalog podmiotów zobowiązanych do regulowania podatku od nieruchomości

Jak zaznaczają w komentarzu eksperci PwC: Andrzej Jarosz, Krzysztof Suchorab i Mateusz Gębarowski, w obowiązującym stanie prawnym w katalogu podmiotów zobowiązanych do regulowania podatku od nieruchomości znajdują się właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów lub posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Tymczasem, piszą dalej eksperci, pierwszą proponowaną zmianą jest dodanie do wskazanego katalogu również dzierżawców. Zgodnie z treścią projektu ustawy, obciążenie ich podatkiem będzie możliwe po złożeniu do organu podatkowego wniosku o przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę. Wniosek powinien być podpisany zarówno przez dzierżawcę, jak i wydzierżawiającego.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie pozwalają na przerzucenie obowiązku podatkowego na inny podmiot

Według ekspertów należy pamiętać, że przepisy Ordynacji podatkowej nie pozwalają na przerzucenie obowiązku podatkowego na inny podmiot. W takiej sytuacji to wydzierżawiający (podatnik) dokonywał płatności podatku. Strony umów dzierżawy chcąc przerzucić ekonomiczny ciężar podatku na dzierżawcę, refakturowały między sobą ciężary ponoszone przez wydzierżawiającego (właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego).

Nowe rozwiązanie pozwoli na bezpośrednie rozliczanie podatku przez podmioty faktycznie użytkujące dane nieruchomości

W praktyce występują sytuacje, w których przez wiele lat dzierżawcy bezpośrednio uiszczali podatek na rachunek organu podatkowego. Niejednokrotnie na tym tle powstawały spory z organami, które dążyły do uzyskania podatku od właściwych podatników. Zaproponowane przez Ministra Rozwoju i Technologii rozwiązanie pozwoli na bezpośrednie rozliczanie podatku przez podmioty faktycznie użytkujące dane nieruchomości, co uprości rozliczenia między wszystkimi zainteresowanymi.

Utworzenie zestawienia stawek podatku od nieruchomości wszystkich gmin w Polsce

– Kolejne proponowane zmiany mają doprowadzić do utworzenia zestawienia stawek podatku od nieruchomości wszystkich gmin w Polsce – piszą dalej eksperci – w tym celu w pierwszej kolejności minister finansów miałby ogłaszać górne granice stawek podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy do 20 lipca (obecnie nie występuje przepis w tym zakresie, chociaż w praktyce minister zawsze ogłaszał wysokość stawek maksymalnych do końca lipca każdego roku). Następnie rady gminy byłyby zobowiązane do podjęcia uchwał dotyczących stawek podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy w terminie do 30 września. Nie później niż do 24 października organy podatkowe będą przekazać ministerstwu sprawozdania zawierające wysokości stawek.

Zaproponowany przez Ministra Rozwoju i Technologii projekt ustawy – chociaż w praktyce faktycznie korzystny dla podatników – jest rozwiązaniem punktowym o dość wąskim zakresie, przy czym podatnicy zainteresowani potencjalnymi zmianami muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, gdyż projekt ustawy jest we wstępnej fazie procedowania.

Z kolei na postulowane od dawna zmiany regulacji dotyczące podatku od nieruchomości, które pozwoliłby na wyeliminowanie wzbudzających coraz większe wątpliwości kwestie kwalifikacji budynków i budowli trzeba będzie jeszcze poczekać – stwierdzają na zakończenie eksperci.
Udostępnij: