Przejdź do treści

Regulamin Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

Niniejszy Regulamin ustala zasady przyznawania Tytułu „Pracodawca Godny Zaufania”. Ideą Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zachowania pracodawcy. Konkurs o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” jest częścią inicjatywy o nazwie: Forum „Pracodawca Godny Zaufania”.

 1. Tytuł Pracodawca Godny Zaufania przyznawany jest firmom, które prowadzą politykę pracowniczą uwzględniającą rozwój zawodowy osób zatrudnionych, ochronę ich praw i dzięki prowadzonym działaniom skutecznie budują więź pracowników z firmą (instytucją). O tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania może ubiegać się każda osoba prawna działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniająca minimum 50 pracowników. Limit pracowników nie dotyczy kategorii MŚP.
 2. Konkurs o tytuł Przedsiębiorca Godny Zaufania (dalej: Konkurs) organizuje Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego (Koordynator Konkursu) we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

  Konkurs ogłasza Rada Konkursu, złożona z przedstawicieli następujących osób prawnych (po jednej osobie z każdego podmiotu):

  • Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego
  • Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”,
   

  Rada Konkursu podejmuje decyzję większością dwóch głosów. Obrady Rady Konkursu prowadzi przedstawiciel Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 3. Konkurs rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Konkursu, instytucji publicznych, szkół wyższych i ośrodków naukowych oraz stowarzyszeń. Skład Kapituły Konkursu ustala Rada Konkursu i podaje do publicznej wiadomości. Liczba podmiotów reprezentowanych w Kapitule Konkursu nie może być mniejsza od 3 i większa od 15. Każdy podmiot deleguje do Kapituły Konkursu po jednym przedstawicielu. Regulamin obrad Kapituły Konkursu uchwala Rada Konkursu. Decyzją Rady Konkursu partnerstwo lub patronat nad daną edycją Konkursu mogą objąć instytucje publiczne, urzędy, media bądź firmy – o ile ich działalność jest zgodna z wartościami promowanymi przez Konkurs.
 4. Nagrody w Konkursie mają charakter honorowy. Nie dotyczy to wyróżnień i nagród specjalnych, przyznawanych przez Partnerów i Patronów Konkursu.
 5. Kandydaci do Nagród zgłaszają się poprzez formularz dostępny na stronie www.pracodawcagodnyzaufania.pl. Kandydatów do Nagród mogą także zgłaszać członkowie Kapituły. Każdy z członków może zgłosić maksimum trzy kandydatury firm w każdym ocenianym obszarze. Dopuszczalne jest niezgłoszenie żadnej kandydatury przez członka Kapituły. Kapituła dokonuje wyboru wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. W każdej kategorii przyznaje się jedną Nagrodę (chyba, że dwa podmioty w jednej kategorii otrzymały tę samą liczbę głosów). W głosowaniu Nagrodę zdobywa podmiot, który uzyskał większość głosów. W przypadku, gdy dwa, trzy lub więcej podmiotów zwycięży tą samą ilością głosów, odbywa się druga tura do której przechodzą wszystkie te podmioty. W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszono mniej niż dwóch kandydatów, Nagroda w tej kategorii nie zostanie przyznana. W głosowaniu w drugiej turze Nagrodę zdobywa podmiot, który uzyskał większość głosów. W przypadku, gdy oba podmioty otrzymają równą ilość głosów, Nagroda przyznawana jest obu podmiotom. Kapituła Konkursu w każdej edycji Konkursu może przyznać do dwóch Nagród Dziennikarskich – dla dziennikarzy zasłużonych w nagłaśnianiu promowania pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej. Kandydatów do Nagrody Dziennikarskiej zgłasza Rada Konkursu. Rada Konkursu zgłasza także kandydatów do Nagrody Specjalnej (do 3 nagród w każdej edycji). Rada Konkursu może podjąć decyzję, by Partnerzy i Patroni Konkursu, którzy zgłoszą takie oczekiwanie, przyznali w danej edycji nagrody specjalne. Decyzja o wskazaniu podmiotu należy do Partnera lub Patrona.
 6. Treść wniosków zgłoszeniowych nie będzie upubliczniona, z wyjątkiem przekazania ich Kapitule.
  Do publicznej wiadomości podawane są tylko nazwy tych podmiotów, które zdobyły Nagrody i wyróżnienia.
 7. Kolejne edycje Konkursu odbywają się raz w roku, chyba że Rada Konkursu zdecyduje o zawieszeniu organizacji Konkursu na czas określony. Kolejne edycje Konkursu ogłasza Rada Konkursu. Rada Konkursu podejmuje również decyzje w sprawie terminarza działań związanych z daną edycją Konkursu.
 8. Rada Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu Konkursu są podejmowane w sposób jednomyślny, w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli podmiotów-członków Rady.