Przejdź do treści

Ulga na powrót – zachęta do pracy w Polsce po pobycie za granicą

Fot. free-images.com

Wprowadzona w Polsce od 2022 r. tzw. ulga na powrót stanowi istotne udogodnienie dla obywateli polskich powracających do kraju po kilkuletnim okresie zamieszkiwania za granicą lub obcokrajowców, którzy decydują się na zamieszkanie i podjęcie pracy w Polsce.

Jak napisali dalej eksperci firmy doradczej Deloitte Polska, ustawa oferuje możliwość zwolnienia z opodatkowania dość znaczącej części przychodu dla osób, które spełniają określone warunki. Zwolnienie z podatku ma zachęcić Polaków, którzy w przeszłości wyjechali z Polski, do powrotu do kraju oraz zachęcić obcokrajowców do osiedlania się i podejmowania pracy w Polsce. Dlaczego pracodawcy powinni być zainteresowani ulgą na powrót i o czym powinni pamiętać?

Ulga na powrót – kogo dotyczy?

Ulga na powrót dodana została do katalogu zwolnień podatkowych od 1 stycznia 2022 r. w ramach wprowadzenia tzw. Nowego Ładu, a uprawnienie do skorzystania z niej uregulowane zostało w ustawie o PIT.

Skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia kluczowych warunków, m.in.:

  • przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski tak, aby podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (przeniesienie rezydencji podatkowej powinno nastąpić po 1 stycznia 2022 r.);
  • braku zamieszkiwania w Polsce w okresie 3 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok w którym podatnik nabył polską rezydencję oraz w okresie od początku roku do dnia w którym nabył polską rezydencję;
  • posiadania dla celów kontrolnych zagranicznego certyfikatu rezydencji lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych z innego kraju, w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia;
  • posiadania określonego obywatelstwa lub posiadania miejsca zamieszkiwania dla celów podatkowych w konkretnych krajach przez przewidziany w ustawie czas.

Jak skorzystać z ulgi na powrót? O czym powinien pamiętać pracodawca?

Kwalifikowanie się do skorzystania z ulgi umożliwia zwolnienie z opodatkowania przychodów w wysokości 85 528 zł rocznie. W związku z tym, że Ustawodawca przewiduje, że ulga przysługuje podatnikowi przez 4 następujące po sobie lata licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego, wartość zwolnionych w tym okresie przychodów może w sumie wynieść aż 342 112 zł.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszystkie źródła przychodów podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Do katalogu przychodów, co do których zastosować można preferencyjne rozliczenie należą przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • z zasiłku macierzyńskiego.

Ustawodawca umożliwił podatnikowi skorzystanie ze zwolnienia w ujęciu miesięcznym lub rocznym. Aby zastosować zwolnienie w ujęciu miesięcznym, podatnik będący pracownikiem, zobowiązany jest przedłożyć pracodawcy formularz PIT-2, w którym oświadczy o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi na powrót w konkretnych latach. Na tej podstawie pracodawca nie będzie potrącać zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika objętego ulgą.

Ulga na powrót stanowi atrakcyjne pod względem finansowym wsparcie dla osób decydujących się na przeniesienie do Polski

W przypadku braku złożenia oświadczenia do pracodawcy, podatnik uprawniony jest do zastosowania ulgi w rocznym rozliczeniu PIT, po zakończeniu roku podatkowego – wówczas urząd skarbowy zwróci podatnikowi nadpłacony podatek na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

Ulga na powrót stanowi atrakcyjne pod względem finansowym wsparcie dla osób decydujących się na przeniesienie do Polski i może działać jako istotny bodziec służący zachęceniu Polaków do powrotu oraz obcokrajowców do osiedlania się w Polsce.

Niemniej jednak, przed skorzystaniem z ulgi w swoim przypadku, każdy podatnik powinien szczegółowo przeanalizować, czy spełnia warunki do jej zastosowania, w tym także pod względem udowodnienia posiadania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych za granicą – podkreśla na zakończenie Deloitte Polska.
Udostępnij: