Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Ostatnie wydarzenia, w szczególności pandemia, rosyjska inwazja na Ukrainę, ale też rosnąca świadomość ekologiczna, istotnie zmieniły branżę producentów banknotów i druków zabezpieczonych.

Już pobieżny przegląd tematów, jakie były poruszane na konferencjach producentów banknotów i druków zabezpieczonych przez ostatnich 20 lat pozwala dostrzec, że pojawiły się nowe wyzwania. Poprzednio dominowały tematy związane z poszukiwaniem nowych, skutecznych i łatwych w weryfikacji zabezpieczeń przed fałszowaniem, projektowaniem dokumentów i banknotów, rozwojem nowych podłoży, technik personalizacji dokumentów czy wykorzystaniem biometrii i nowych technologii, natomiast nie zajmowano się zagadnieniami związanymi z wpływem produktu na środowisko i zrównoważonym rozwojem.

W listopadzie 2022 r. odbyło się w Edynburgu „Cash and Payments Sustainability Forum”, pierwsza branżowa konferencja w całości poświęcona tej tematyce, a słowo „sustainability” w ostatnich dwóch latach powtarzało się chyba najczęściej w tytułach prezentacji i artykułów dotyczących produkcji dokumentów i banknotów. Niektóre banki centralne zaczęły publikować informacje o śladach węglowych związanych z płaceniem gotówką i innymi formami płatności, do nagród za najlepsze branżowe produkty, przyznawanych tradycyjnie przez IACA, dodano kategorię „Best New Environmental Sustainability Project”, a producenci zaczęli podkreślać w działaniach promocyjnych ekologiczny wymiar produktów.

Bank Holandii jako pierwszy zastosował kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem przy wyborze dostawców banknotów, takie jak: wymóg stosowania w 100 % bawełny z organicznych upraw przy produkcji papieru, wymóg posiadania systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 5001, procentowy  udział energii z odnawialnych źródeł przy realizacji zlecenia oraz obliczenia śladu węglowego według wskazanej metodologii (GHG). Podobne kroki obecnie rozważają inne banki centralne.

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która od ponad 100 lat produkuje polskie banknoty i wszystkie najważniejsze dokumenty, mamy świadomość, że aby sprostać wymogom współczesnego rynku musimy uczynić nasze produkty bardziej ekologicznymi, działać w sposób etyczny dbając równocześnie o pracowników i zrównoważony łańcuch dostaw. Ograniczone ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegółowe omówienie wszystkich działań prowadzonych w tym zakresie, warto jednak wymienić najważniejsze z realizowanych projektów i inicjatyw.

Wszyscy pracownicy PWPW S.A. objęci są szerokim programem świadczeń socjalnych, obejmującym – miedzy innymi – opiekę medyczną, dopłaty do wypoczynku i sekcji sportowych, organizowanie lub oferowanie szkoleń, warsztatów, kursów, a także programów rozwojowych, które pozwolą skutecznie wykonywać zadania i wpływają na rozwój pracownika. W firmie działa Program Aktywności Pracowniczej, w ramach którego nagradzane są pracownicze pomysły racjonalizatorskie. System wynagradzania oparty jest o wartościowanie stanowisk pracy, na wielu stanowiskach pracy istnieje możliwość pracy zdalnej, także elastycznych godzin pracy. Najważniejsze decyzje Zarządu dotyczące załogi konsultowane są ze stroną społeczną, a Polityka Personalna PWPW obejmuje – między innymi – poszanowanie dla różnorodności, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, niezależnie płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, także rozwijanie świadomości pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w szczególności poprzez wdrożenie procedur do zgłaszania nadużyć i szkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie.

W PWPW S.A. wdrożony został system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, w oparciu o wymagania normy  ISO 37001:2016. Audyt certyfikacyjny planowany jest w listopadzie br.. W ramach wdrażania systemu opracowana została analiza ryzyka korupcyjnego. Ocenie ryzyka poddane zostały  stanowiska pracy  i partnerzy biznesowi. Wdrażanie wysokich standardów etycznych jest standardem na rynku, a wymóg posiadania certyfikowanych systemów antykorupcyjnych coraz częściej jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w przetargach międzynarodowych.

Najszerszy zakres działań wdrażanych w PWPW S.A. w ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju dotyczy aspektów środowiskowych. Oprócz działań „typowych” dla przedsiębiorstw produkcyjnych, takich jak:

 1. redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu poprzez sukcesywną wymianę
  floty samochodowej na pojazdy z niższą emisją spalin,
 2. poprawa charakterystyki energetycznej budynków,
 3. ankietyzacja dostawców w celu poznania ich wpływu na środowisko
  i ewentualnej selekcji pod kątem środowiskowym,
 4. prowadzenie działań edukacyjnych wewnątrz Spółki oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez szkolenia;

realizowanych jest wiele działań uwzgledniających specyfikę procesów produkcji papieru i druku banknotów i dokumentów, jak:

 1. wyeliminowanie szkodliwych surowców z procesu uszlachetniania papieru i zastąpienie ich przyjaznym dla środowiska polialkoholem winylu,
 2. zamiana utrwalanych światłem UV farb rozpuszczalnikowych na farby na bazie wody,
 3. zmniejszenie zużycia folii do pakowania oraz ponowne wykorzystywanie palet,
 4. ograniczenie zużycia wody oraz ograniczenie ilości ścieków poprzez wykorzystanie wody obrotowej,
 5. usuwanie elementów zawierających azbest w trakcie cyklicznych remontów rurociągu pary technologicznej,
 6. wyeliminowanie ze składu farb pierwiastków szkodliwych (kobalt, nikiel),
 7. opracowanie własnej receptury lakieru (Coat4Note®), przedłużającego trwałość banknotów w obiegu,
 8. ograniczenie poziomu odpadów poprzez modyfikację systemu kontroli jakości.

W kolejnych latach planujemy opracowanie strategii dekarbonizacji Spółki, dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu oraz raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W PWPW S.A. mamy świadomość zachodzących zmian w otoczeniu. Aby sprostać konkurencji musimy zadbać o to, a by oferowane przez nas produkty były przyjazne dla środowiska, odporne zarówno na próby fałszerstwa, jak i sytuacje kryzysowe oraz atrakcyjne dla użytkowników. W obecnych realiach produkt, który nie może być wyprodukowany, użytkowany i zutylizowany z minimalnym wpływem na środowisko naturalne nie ma przyszłości

Jerzy Dziemidowicz, ekspert PWPW

Materiał partnerski

Udostępnij: