Przejdź do treści

Ile czasu zajmuje znalezienie pracy w Polsce?

Fot. free-images.com

Bezrobocie w Polsce pozostaje na bardzo niskim poziomie. Dane z urzędów pracy wskazują, że w czerwcu bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,0 proc., natomiast badania ankietowe BAEL, obrazujące bezrobocie ekonomiczne, wskazują na wynik rzędu 2,8 proc.

Również stopa bezrobocia młodych jest zdecydowanie niższa niż średnia w UE

Różnica wynika przede wszystkim z innych definicji bezrobocia oraz np. zatrudnienia w szarej strefie. Sytuacja na rynku pracy jest korzystna – obydwie stopy pozostają na historycznie niskim poziomie. Ponadto wskaźnik BAEL jest drugim najniższym w UE, a liczba długotrwale bezrobotnych systematycznie spada. Również stopa bezrobocia młodych jest zdecydowanie niższa niż średnia w UE – napisał Miesięcznik Makroekonomiczny PIE nr 7/2023. Enigmatyczny pozostaje czas poszukiwania zatrudnienia. GRAPE, na podstawie danych BAEL, wskazuje, że czas potrzebny na rekrutację wciąż jest długi – w 2022 r. wyniósł średnio około 8,5 miesiąca. Na podstawie tego badania sytuacja od 2012 r. polepszyła się tylko nieznacznie – dla osób bez wykształcenia wyższego czas szukania pracy w 2012 r. wynosił około 12 miesięcy, a dla osób z wykształceniem – 10 miesięcy. Zwraca uwagę niewielka różnica przy znacznie odmiennych stopach bezrobocia.

Randstad wskazuje, że pracę można zmienić mniej więcej podczas jednego kwartału

Dane BAEL pokazują długi okres poszukiwania zatrudnienia, ale obrazują jedynie część przepływów. W badaniu BAEL analizowane są deklaracje osób, które zmieniły status z osoby bezrobotnej na pracującą. Obecnie bierze ono pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne oraz znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, m.in. osoby niepełnosprawne albo mające ciężką sytuację rodzinną. Taki zakres badanych osób wpływa na wydłużenie czasu poszukiwania pracy, natomiast faktyczne rotacje pracowników są znacznie krótsze. Randstad wskazuje, że pracę można zmienić mniej więcej podczas jednego kwartału. Monitoring rynku pracy wskazuje, że średni czas poszukiwania pracy w 2022 r. wyniósł około 2,6 miesięcy. Raport uwzględnia wszystkie przepływy na rynku pracy. Wadą tego badania jest jednak znacznie mniejsza próba badanych osób – raport wskazuje, że łącznie na pytanie o czas poszukiwania pracy odpowiedziały 204 osoby.

Średnią bardzo mocno zaburzają odpowiedzi osób, które deklarują kilkuletnie poszukiwanie pracy

Rozkład odpowiedzi widoczny w BAEL jest problematyczny. Średnią bardzo mocno zaburzają odpowiedzi osób, które deklarują kilkuletnie poszukiwanie pracy. Dodatkowo istnieje nieproporcjonalnie duża grupa respondentów zaokrąglająca dłuższe okresy. Mediana odpowiedzi, która koryguje wpływ nietypowych obserwacji, jest znacząco niższa W 2012 r. wynosiła on nieco ponad 8 miesięcy, w zeszłym roku ten wskaźnik spadł aż do 5,5 miesiąca.

Faktyczny medianowy czas poszukiwania pracy prawdopodobnie nieznacznie przekracza kwartał. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników oraz automatyzacja prac urzędów będą poprawiać statystyki. Elektroniczny obieg dokumentów powinien skrócić proces zatrudnienia nowego pracownika nawet w segmencie najmniej wykwalifikowanych pracowników – stwierdza na zakończenie Miesięcznik Makroekonomiczny PIE.
Udostępnij: