Przejdź do treści

Ostateczna ugoda Rafako z Tauronem coraz bliżej

Blok 910 MW Elektrowni Jaworzno; fot. Tauron

Z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z Gwarantami, Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie.

W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń

Wynika to z założeń do ugody zawartych przed Prokuratorią Generalną w Warszawie. W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą.

Polubowne uregulowanie sporu z Rafako od początku było przez nas preferowane

– Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, pozwoli na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Jesteśmy w trakcie opracowania planów docelowych rozwiązań, które pozwolą na stabilną eksploatację bloku 910 MW – wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.  – Polubowne uregulowanie sporu z Rafako od początku było przez nas preferowane. Dotychczas wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok pracował długoterminowo z większą efektywnością – dodaje Szuladziński.

Gwarancje należytego wykonania kontraktu mają zostać przedłużone co najmniej do 28 kwietnia 2023

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych. Dodatkowo Rafako, do 24 kwietnia, musi zawrzeć także porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz Tauron Wywarzanie. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie do 24 kwietnia 2023 r. uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę. Po zawarciu ugody – na okres przeznaczony na spełnienie warunków zawieszających – gwarancje należytego wykonania kontraktu mają zostać przedłużone co najmniej do 28 kwietnia 2023 r.

Tauron wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców

Na mocy ugody, Tauron Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za wzięcie odpowiedzialności za  wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania których łączna wartość została określona na poziomie 32,5 mln zł i odpowiada faktycznemu zaawansowaniu tych prac.

Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych

Rafako zwolni także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Środki pieniężne, jakie Tauron otrzyma z tytułu nienależytego wykonania kontraktu, zapewnią zwiększenie dyspozycyjności bloku, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz ekonomikę pracy bloku. Służby ruchowe Tauron Wytwarzanie, przez ostatnie pół roku samodzielnie prowadzą jednostkę, dokładając starań, by jej praca była nie tylko stabilna, ale także coraz bardziej optymalna.

Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez Tauron Wytwarzanie, blok 910 MW pracując stabilnie, wyprodukował 2.491 tys. MWh. W grudniu ub. roku, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.
Udostępnij: