Przejdź do treści

Terminowo spłacane zaległości rozłożone na raty nie powinny przedsiębiorcom uniemożliwiać ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych

Fot. free-images.com/Pixabay

W życie weszła ustawa rozstrzygająca wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, którzy spłacają zawarty z ZUS układ ratalny.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się do ZUS o podjęcie z urzędu działań w kierunku zmiany wydanych dotychczas decyzji odmownych.

Rozwiązanie problemu odmawiania przedsiębiorcom wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego

16 grudnia br. w życie weszła nowelizacja z 27 października br. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której celem jest m.in. rozwiązanie problemu odmawiania przedsiębiorcom wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego z uwagi na zawartą przez te osoby umowę o odroczenie terminu płatności lub umowę o rozłożenie należności na raty, i to nawet w przypadkach terminowej spłaty należności objętych takim układem.

Rzecznik MŚP w związku z otrzymanymi od przedsiębiorców wnioskami o interwencję występował do ZUS oraz do Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Projekt powyższej ustawy wpłynął do Sejmu 25 października br. Realizuje ona postulaty Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który w związku z otrzymanymi od przedsiębiorców wnioskami o interwencję występował do ZUS oraz do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób wykonujących działalność gospodarczą poprzez jednoznaczne rozstrzygnięcie, iż terminowo spłacane zaległości rozłożone na raty nie powinny wpływać negatywnie na możliwość ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych.

Uchylenie bądź zmiana rozstrzygnięć odmawiających przedsiębiorcom prawa do świadczeń

Wobec wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik MŚP wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie z urzędu czynności mających na celu uchylenie bądź zmianę rozstrzygnięć odmawiających przedsiębiorcom prawa do świadczeń w sprawach, w których wyłączną przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosku była okoliczność istnienia po stronie wnioskodawcy zadłużenia objętego układem ratalnym.

Rzecznik MŚP wystąpił także o podjęcie działań informacyjnych w celu uświadomienia przedsiębiorcom spłacającym układy ratalne, iż w obecnym stanie prawnym (oraz wbrew wcześniejszemu stanowisku ZUS) uznaje się ich jako płatników, którzy nie posiadają zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek, i tym samym mogą oni ubiegać się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
Udostępnij: