Przejdź do treści

Nagrodzeni w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2023

Laureaci konkursu "Perspektywy Medycyny" 2023; fot. Fundacja im. XBW Krasickiego

25 marca br. poznaliśmy laureatów 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w gmachu Senatu.

Poprzedziła ją konferencja „One Health – Jedno Zdrowie”. Wydarzenie współorganizowane było przez Komisję Zdrowia Senatu RP oraz Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”.

Podsumowujemy, doceniamy i rekomendujemy z myślą o przyszłości

– To dla nas bardzo ważny dzień w roku. Podsumowujemy, doceniamy i rekomendujemy z myślą o przyszłości. W tym dniu eksperci, liderzy i zespoły, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierają pozytywne zmiany w ochronie zdrowia w Polsce, a także przyczyniają się do poprawy jakości opieki medycznej oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych, odebrali nagrody i wyróżnienia, które kapituła konkursowa przyznała w tym roku. Spotkanie swoją obecnością uświetniła Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera – powiedział prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, jego pomysłodawca i główny organizator.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła doceniła osiągnięcia wybranych kandydatów, którzy wyróżnili się w szczególny sposób. Doceniono ich osiągnięcia, zaangażowanie i profesjonalizm.

Jury przyznało także dwie nagrody specjalne, a jedną nagrodę specjalną przyznali pacjenci.

NAGRODA SPECJALNA

Irena Rej, prezes zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

ZA: ponad 30-letnią działalność na rzecz poprawy jakości tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia oraz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców reprezentujących sektor farmaceutyczny.

Prof. Tomasz Grodzki, senator RP, Marszałek Senatu RP X kadencji, wieloletni członek senackiej Komisji Zdrowia

ZA: szczególną determinację i wieloletnie zaangażowanie w prace senackiej Komisji Zdrowia oraz wspieranie projektów, wydarzeń naukowych, akcji profilaktycznych służących poprawie jakości ochrony zdrowia w Polsce i promocji zdrowego stylu życia.

NAGRODA SPECJALNA OD PACJENTÓW

Dr n. med. Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia

ZA: dostrzeżenie i zdefiniowanie wyzwań stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia, a następnie doprowadzenie do opracowania i wprowadzenia ustawy o zdrowiu publicznym, która ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa. Za nieustępliwą walkę o zmianę świadomości i podejścia do zdrowego stylu życia Polaków. Za wsparcie ich w tej sprawie wprowadzeniem ustawy.

„Jako pacjenci pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność i uznanie dla Pani senator Beaty Małeckiej-Libery, przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia, która za sprawą ogromnego zaangażowania i swojej ciężkiej pracy przyczynia się już od wielu lat do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce oraz szeroko rozumianego zdrowia publicznego” – napisano w uzasadnieniu.

Wiemy, że jako lekarz walczy pani zawsze z myślą o nas, pacjentach

– Pani Senator, dziękujemy za dostrzeganie potrzeb pacjentów, pani oddanie i poświęcenie, za zabieganie o to, abyśmy mieli w Polsce możliwość skorzystania z najnowszych osiągnięć medycyny, za dawanie nam szansy i nadziei, że z chorobą można skutecznie walczyć i wygrać. Za empatię i tworzenie poczucia, że w tej walce nie jesteśmy sami – uzasadniali. – Wiemy, że jako lekarz walczy pani zawsze z myślą o nas, pacjentach. Wręczając tę nagrodę, chcemy podziękować i podkreślić, jak ważne jest dla nas pani oddanie i poświęcenie na rzecz wprowadzania zmian, które kształtują system ochrony zdrowia, a zwłaszcza oblicze zdrowia publicznego w Polsce.

Nagrodę wręczyli: dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak, Joanna Białasz, Olaf Kaca, lek. Michał Osiński.

PERSPEKTYWY MEDYCYNY 2023. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w 6. kategoriach:

1/ profilaktyka zdrowotna: za wyjątkowe zaangażowanie w edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia,

NAGRODY

prof. dr hab. Marcin Czech, członek Rady Naukowej, kierownik Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Instytut Matki i Dziecka

ZA: wyjątkowe zaangażowanie w edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia, jak również edukację z zakresu szczepień ochronnych.

dr n. med. Maciej Postolski, specjalista z zakresu radiologii i medycyny nuklearnej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Centrum Medyczne Miła

ZA: szczególne osiągnięcia w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki z zastosowaniem metod obrazowania takich jak mammografia, USG, rezonans magnetyczny oraz technik weryfikacji mikroskopowej: biopsje cienko- i gruboigłowe. Wieloletni wykładowca akademicki, a także na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, kursach ultrasonograficznych oraz sympozjach naukowych.

WYRÓŻNIENIA

 • Dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. ucz., kierownik Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zespół w składzie: prof. dr hab. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; dr hab. Krzysztof Dyrbuś, dr med. Beata Chodór, dr n. o zdr. Krystyna Czapla, mgr Marzena Reguła, mgr Anna Guibas, mgr Alicja Chachaj
 • Prof. dr hab. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP, SPSK im. prof. W. Orłowskiego
 • Dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska, prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka
 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Mgr Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Szpital Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku
 • Prof. dr hab. Małgorzata Skucha-Nowak, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

oraz

Mgr Przemysław Jędrusik, kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Mgr Alicja Szewczyk, pielęgniarka koordynująca, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Dr. hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

2/ nowoczesna edukacja medyczna: za stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do nauczania medycyny,

NAGRODY

Prof. dr hab. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji CMKP

ZA: za standaryzację szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny.

WYRÓŻNIENIA

 • Dr n. społ. Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr inż. Mirosława Stelengowska, dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą, Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
 • Prof. Anna Torres, kierownik Kliniki Ginekologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3/ innowacje i wdrożenia: za wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej oraz jej znaczenie dla poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów,

NAGRODY

Prof. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej, Politechnika Warszawska

ZA: opracowanie podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w systemie Lab-ona-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym.

Konsorcjum w składzie: Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ZA: opracowanie i wdrożenie adaptacyjnego systemu przesiewowo-diagnostycznego Hear Box do samodzielnych badań słuchu w pomieszczeniu o różnej akustyce.

WYRÓŻNIENIA

 • Prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, tzw. Przylądka Nadziei, lider projektu Centrum Innowacyjnych
 • Dr hab. Łukasz Kołtowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Andrzej Lekston, zastępca kierownika Pracowni Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
 • Prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr Wojciech Nowak, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Dr hab. inż. Sebastian Student, dyrektor Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska w Gliwicach

4/ telemedycyna i usługi e-zdrowia: za opracowanie nowatorskiej usługi telemedycznej, e-zdrowia, dostępność i intuicyjność obsługi oraz wsparcie dla konwencjonalnych metod,

NAGRODY

Prof. Andrzej Czyżewski, Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska

oraz

Prof. Krzysztof Narkiewicz, Katedra Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego, Gdański Uniwersytet Medyczny

ZA: projekt „ADMEDVOICE – Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego”.

WYRÓŻNIENIA

 • Dr n. med. Bartosz Krzowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Jurek Olszewski, kierownik II Katedry, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zespół w składzie: prof. Adam Wichniak, kierownik III Kliniki Psychiatrycznej, Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; prof. Dariusz A. Kosior, FACC, FESC, kierownik Katedry Medycyny Sportowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego w Warszawie; dr inż. Nikodem Rybak, Sztuczna Inteligencja na rzecz Zdrowia, Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym (MISHC), Uniwersytet w Queensland, kierownik Działu Badań i Rozwoju Co-Founder Affexy sp. z o.o.; Piotr Kawczyński, prezes zarządu Co-Founder Affexy sp. z o.o.

5/ organizacja – ochrona zdrowia: za sukcesy placówki zarządzanej przez danego eksperta, opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej,

NAGRODY

Prof. Janusz Heitzman, wiceprezes PolskiegoTowarzystwa Psychiatrycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w latach 2016–2020

ZA: wieloletnią walkę o zdrowie pacjentów i poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce, która przyczyniła się do wprowadzenia programu „Od zależności ku samodzielności” zapewniającego wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, a także do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030, upowszechniającego m.in. zintegrowany i kompleksowy model opieki środowiskowej.

Prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

oraz

Dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci, Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi

ZA: działania na rzecz reformy systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz działania na rzecz stworzenia skoordynowanego systemu opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.

WYRÓŻNIENIA

 • Prof. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej; przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, członek Rady Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzadkich; przewodnicząca Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
 • Dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii metabolicznej; prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu
 • Dr n. med. Antoni Marcinek, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, dyrektor NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie
 • Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu spółki Szpitale Pomorskie

Prof. Jan Styczyński, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy; Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6/ promocja zdrowia w mediach: za popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej, promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny oraz rzetelność.

NAGRODY

Red. Barbara Góra, Polskie Radio

ZA: ponad trzy dekady pasji, zaangażowania i profesjonalizmu, które przekładają się na edukację słuchaczy Polskiego Radia i kształtowanie ich świadomości społecznej odnośnie kluczowych wyzwań w dziedzinie medycyny oraz przyczyniają się do lepszego zrozumienia i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Red. Paweł Kruś, Świat Lekarza, Instytut Nagrody Zaufania Złoty Otis

ZA: konsekwentne od 20 lat budowanie środowiska Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, która stała się dla pacjentów, farmaceutów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz firm farmaceutycznych i mediów wiarygodną inicjatywą społeczną.

Red. Małgorzata Wiśniewska, Telewizja Polska

ZA: profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego podczas 30-letniej pracy dziennikarskiej na rzecz edukacji medycznej współczesnego społeczeństwa poprzez realizację wielu znakomitych programów telewizyjnych, m.in.: „360 stopni dookoła ciała”, „Sposób na zdrowie”, „Magazyn StudioMed” czy „Dwa serca”.

Red. Artur Wolski, Polskie Radio

ZA: ponad 30-letnią pracę dziennikarską na rzecz edukacji medycznej współczesnego społeczeństwa poprzez realizację wielu znakomitych audycji radiowych, m.in.: „W pracowniach polskich uczonych”, „Mapa Nauki Polskiej”, „Teatr Nauki”, „Eureka”, „Minieureka”.

WYRÓŻNIENIA

 • Red. Karina Konieczna, Fakt.pl
 • Red. Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny „Głosu Seniora”, prezes Stowarzyszenia MANKO oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca
 • Red. Mariusz Tomczak, redaktor prowadzący portal GazetaLekarska.pl, dziennikarz „Gazety Lekarskiej”
 • Red. Justyna Wojteczek, Polska Agencja Prasowa
Udostępnij: