Przejdź do treści

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach” organizuje PARP

Fot. free-images.com

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła nabór do działania „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Celem konkursu jest wspieranie dostosowania przedsiębiorców do zmian na rynku pracy. Wnioski będzie można składać do 17 listopada 2023 r., a budżet działania wynosi 66 mln zł.

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem, które pomoże im rozwiązać sytuacje problemowe

Celem konkursu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba. Wskutek wyżej wymienionych trudności przedsiębiorcy uzyskują mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą.

W ramach działania będą oni mogli otrzymać wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem, które pomoże im rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu. Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny

Wnioski o dofinansowanie w konkursie mogą składać przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 13 mln 196.526 zł

Budżet konkursu wynosi 66 mln zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 13 mln 196.526 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom polega na pokryciu kosztów diagnozy oraz refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Plus) dostępnego pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/ w terminie do 17 listopada 2023 r., g. 10.00.
Udostępnij: